Zpět
|Novinky

Aktuální situace v oblasti převodních cen

o6mg2k0

Převodní ceny (z angl. Transfer pricing) jsou ceny stanovené u transakcí mezi tzv. spojenými osobami. Definici spojených osob vymezuje zákon o daních z příjmů, modelová smlouva OECD o zamezení dvojímu zdanění pak pracuje s pojmem sdružené podniky. Převodní ceny jsou založeny na tzv. principu tržního odstupu, dle kterého ceny sjednané mezi spojenými osobami musí odpovídat cenám sjednaným mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, tj. tzv. obvyklým cenám na trhu.

Riziko převodních cen

Problematika převodních cen je řešena zejména v daňovém prostředí, nicméně ovlivňuje také účetní výkaznictví. Z daňového pohledu spočívá riziko převodních cen zejména v chybně stanoveném základu daně a potenciálním doměření daně ze strany finančního úřadu. Pokud převodní ceny u transakcí mezi spojenými osobami v rámci skupiny neodpovídají tržním cenám a daňový poplatník není schopen tento rozdíl správci daně uspokojivě doložit, finanční úřad základ daně upraví a doměří novou výši daňové povinnosti. S doměřením daně následně souvisí úroky z prodlení a penále.

Daňové kontroly v oblasti převodních cen

Daňová kontrola zaměřená právě na oblast převodních cen je přitom v posledních letech stále častěji se objevujícím fenoménem finanční správy. Vzhledem k tomu, že transakce mezi spojenými osobami představují zejména u velkých mezinárodních koncernů prostor pro daňové plánování, jejich popularita ze strany správce daně se neustále zvyšuje. Sama finanční správa na svých webových stránkách prezentuje analýzy daňových kontrol, které byly za poslední roky provedeny v souvislosti s převodními cenami. Ze statistik zveřejněných v tiskové zprávě Ministerstva financí České republiky a finanční správy z 1.6.2021 vyplývá, že mezi lety 2014 až 2019 bylo finanční správou provedeno 2 182 kontrol zaměřených na oblast převodních cen, kdy v této souvislosti bylo doměřeno 3,2 mld. Kč. Průměrně v tomto šestiletém období docházelo k doměření ve výši 0,5 mld. Kč za rok. Oproti tomu ve zdaňovacím období roku 2020 došlo dle těchto statistik k doměření daně z příjmů již ve výši 1,4 mld. Kč.

Je potřeba si uvědomit, že právě daňoví poplatníci jsou ti, kteří nesou v těchto případech důkazní břemeno a musí finančnímu úřad uspokojivě doložit, že mají převodní ceny pro obchodování se spojenými osobami nastavené v souladu s pravidlem tržního odstupu, tedy že obchodují za ceny obvyklé.

Dokumentace k převodní cenám

Nástrojem pro doložení splnění pravidla tržního odstupu je zejména dokumentace k převodním cenám, jejíž podobu a rozsah definuje směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Dokumentace slouží zejména k posouzení jednotlivých transakcí mezi spojenými osobami a v případě sporu se správcem daně představuje velmi silný argumentační prostředek v rukách daňového poplatníka. Dokumentace by měla obsahovat tzv. master file platný pro celou skupinu, local file pro konkrétní daňovou jurisdikci a zejména srovnávací analýzu, tzv. benchmark. Srovnávací analýza je nástroj pro nalezení srovnatelných podniků a určení tržně obvyklých cen.

Aktuality ve světě převodních cen

V roce 2022 byla zveřejněna nová aktualizovaná směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, která zejména implementovala 3 pokyny OECD z let 2018 a 2020. Jedná se o pokyn k aplikaci metody rozdělení zisku, jež navazuje na tzv. akční plán BEPS (z angl. Base erosion and profit shifting) s cílem objasnění použití metody rozdělení zisku ve světle globálních hodnotových řetězců. Druhý pokyn upravuje postup ocenění těžko ocenitelných nehmotných aktiv a je jakýmsi doporučením pro daňové správy. Třetí pokyn poskytuje obecný návod při posuzování finančních transakcí, kterými jsou zejména vnitropodnikové úvěry, finanční garance a tzv. cashpooling. Spojené osoby jsou v souladu s tímto pokynem povinné prokázat, že související úrok byl vynaložen na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Autor: Jakub Beran, revize: Petr Kolář