Zpět
|Blog

Co je a jak se platí silniční daň

CO JE A JAK SE PLATÍ SILNIČNÍ DAŇ

Používání motorového vozidla v podnikání je běžná záležitost, která s sebou často přináší povinnost platit silniční daň. V článku se dozvíte, která vozidla podléhají silniční dani a která ne, jak se silniční daň počítá, kdo silniční daň platí, jaké úlevy podnikatelé mohou využít a také, kdy a jak se silniční daň odvádí.

Silniční daň je uvalena na konkrétní věc, tedy na motorová vozidla. Její platnou právní úpravu obsahuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je předmětné vozidlo použito pro účely podnikání.

CO VŠE PODLÉHÁ SILNIČNÍ DANI A KDO JI PLATÍ

Silniční daň se vztahuje na silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou subjektem používána k podnikání či k jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou používána k činnostem, jejichž příjmy podléhají dani z příjmů. Další důležitou podmínkou je, že tato vozidla musí být registrována a provozována na území České republiky. To, že je vozidlo provozováno znamená, že jezdí po pozemních komunikacích.

Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily a přípojná vozidla s hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice. Tato vozidla tedy nemusí být využívána k podnikání, a přesto budou podléhat silniční dani.

Silniční dani pak nepodléhají speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu. Důvodem je, že tato vozidla nejsou primárně určena pro provoz na pozemních komunikacích, přestože se na nich někdy pohybují.

Poplatníkem silniční daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Provozovatelem zapsaným v technickém průkazu vozidla je zpravidla jeho vlastník. Poplatníkem ale rovněž může být zaměstnavatel, který vysílá svého zaměstnance na pracovní cestu vozidlem, které si zaměstnanec sám opatří, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli tohoto vozidla.

OSVOBOZENÍ OD SILNIČNÍ DANĚ

Zákon o dani silniční obsahuje v § 3 taxativní výčet osvobození určitých vozidel od silniční daně. Obecně lze říci, že osvobozena od silniční daně jsou vozidla určena k veřejně prospěšným účelům a dále vozidla méně ekologicky náročná.

Mezi ně patří například vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla (= mopedy, motocykly, motorové tříkolky, motokola), vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů atd.

VÝPOČET SILNIČNÍ DANĚ

Výpočet silniční daně se může zdát být poněkud komplikovanější. Určitě se neobejdete bez údajů uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. U osobních automobilů se roční sazba daně odvíjí od objemu válců motoru v cm3 (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon). Sazby daně jsou stanoveny fixní částkou, která je diferencována podle objemu motoru. Přesné sazby daně u jednotlivých vozidlech najdete v § 6 zákona o silniční dani.

V závislost na stáří vozidla se sazba daně snižuje

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
  • o 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
  • o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na odpovídající snížení sazby daně vzniká počátkem kalendářního měsíce prvé registrace vozidla a končí po uplynutí 108kalendářních měsíců. Naopak je tomu u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989, kdy se sazba daně zvyšuje o 25 %.

VÝBĚR SILNIČNÍ DANĚ

Silniční daň se v průběhu zdaňovacího období platí formou čtyř záloh:

  • splatná do 15. dubna za leden-březen,
  • splatná do 15. července za duben-červen,
  • splatná do 15. října za červenec-září,
  • splatná do 15. prosince za říjen-listopad.

Zálohy se počítají ve výši 1/12 roční sazby po příslušných zvýšeních či sníženích daně za každý měsíc existující daňové povinnosti. Neplatí se u vozidel, která splní podmínky pro osvobození. Za vozidla, která byla předmětem daně v prosinci, se záloha na daň neplatí. Daň, zálohy na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nedoplatek na dani se platí do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

PŘIZNÁNÍ K SILNIČNÍ DANI

Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená s výjimkou vozidel kategorie L a vozidel diplomatických a konzulárních úřadů při zaručené vzájemnosti.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání či doplatit rozdíl mezi vypočtenou roční daňovou povinností a zálohami zaplacenými v průběhu zdaňovacího období.