Zpět
|Novinky

Záloha na daňový odpočet

Nový daňový institut zálohy na daňový odpočet, který přinesla novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021, umožňuje výplatu části nadměrného odpočtu, kterou správce daně již prověřil nebo nehodlá prověřovat v případě, kdy došlo k zahájení daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností.

Nárok na zálohu na daňový odpočet vzniká v případě, kdy jeho výše dosáhne alespoň 50 000 Kč. Pokud na zálohu vznikne nárok, dojde nejprve k vypořádání případných nedoplatků jiných daňových povinností, a poté k vyplacení zbývající části. Výplata proběhne automaticky (bez žádosti) do 15 dnů ode dne jejího předepsání na osobním daňovém účtu správce daně, který poté tuto skutečnost daňovému subjektu sdělí.

V případě, kdy dojde k vyplacení zálohy vyšší než bude skutečná výše vyměřeného nadměrného odpočtu, vznikne daňovému subjektu povinnost vrátit vyplacenou „nadměrnou zálohu“ včetně úroku z prodlení.