Zpět

Změny pro cizince pobývající na území ČR

cizinci pobývající na území ČR

Dne 2. srpna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců, kterou si navzdory kritice prosadila sněmovna a po podpisu prezidenta republiky vyšla ve Sbírce zákonů. Novela přináší změny např. v oblastech zdravotního pojištění cizinců či dokladové dokumentace.

Již na začátku tohoto roku byla v rámci novelizace s účinností od 1. ledna 2021 ve vybraných případech cizincům zavedena povinnost absolvování adaptačně integračního kurzu, jehož cílem je seznámit občany s právy a povinnostmi vyplývající z pobytu na území ČR. Zákonodárci si pro cizince připravily s účinností od 2. srpna 2021 další změny. Tentokrát jsou daleko významnější a týkají se zejména následujících oblastí:

  • Zdravotní pojištění cizinců;
  • Změna dokladové dokumentace;
  • Zavedení správního poplatku;
  • Definice rodinných příslušníků občanů EU;
  • Pravidla pro občany Velké Británie.

Kontroverzní změnu přinesla novela v oblasti zdravotního pojištění. Cizinci, jež pobývají na území České republiky (dále jen „ČR“) po dobu delší než 90 dní, mají povinnost nejpozději do 90 dní od vstupu uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Nově však novela zákona připouští sjednání pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Zákonodárci tímto krokem v podstatě vytvořili monopol na pojišťovacím trhu pro cizince, který opodstatňují zejména nutností vyloučení nespolehlivých pojistných zprostředkovatelů. Tato povinnost se nevztahuje např. na občany Evropské unie (dále jen „EU“) a jejich rodinné příslušníky.

Další podstatná změna se týká dokladů vydávaných cizincům. S účinností novely jsou všem občanům třetích zemí i jejich rodinným příslušníkům nově vydávány doklady pouze s biometrickými prvky. Rodinní příslušníci, kteří nejsou sami občany EU, mají navíc povinnost výměny stávajících dokladů za nové s biometrickými prvky. Platnost starých dokladů skončí dne 3.8.2023. Oproti tomu u dokladů vydávaných občanům EU se mění pouze názvosloví, kdy nově již není vydáváno tzv. „potvrzení o přechodném pobytu“, ale tzv. „osvědčení o registraci“. Délka platnosti dokladu zůstává stejná.

Novela také zavádí správní poplatek za podání žádosti o osvědčení o registraci. Zpoplatnění se týká např. žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka, o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu či k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka.

Dále došlo k úpravě definice rodinných příslušníků občanů EU. Nově rozlišuje tzv. blízké (např. manžel) a vzdálené (např. partner) rodinné příslušníky. U vzdálených rodinných příslušníků přitom platí přísnější pravidla např. při žádání o povolení pobytu v ČR.

Novela přináší nové povinnosti také občanům Velké Británie. V reakci na brexit jsou občané, jimž byl v minulosti povolen na území ČR trvalý pobyt či jim bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu, povinni nechat si vyměnit do 31.8.2022 stávající doklady za nové biometrické osvědčení. Stejná povinnost platí také pro jejich rodinné příslušníky.