Zpět
|Novinky

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023

V tomto článku si stručně shrneme změny, které nastaly v oblasti mezd v roce 2022 a představíme si ty, které jsou očekávány v roce 2023.

Nízkoemisní vozidlo

Od 1. 7. 2022 přinesla novela ZDP změnu v případech, kdy zaměstnanec užívá firemní vozidlo také k soukromým účelům, pokud se jedná o nízkoemisní vozidlo (tedy vozidlo s emisním limitem CO2 do 50 g/km). U nízkoemisního vozidla je považováno za příjem zaměstnance 0,5 % pořizovací ceny vozu (cena včetně DPH). Na rozdíl od vozidla s klasickým pohonem, kde je standardně stanovena procentní výměra příjmu zaměstnance ve výši 1 % pořizovací ceny vozu. Z pořizovací ceny vozu se vychází, i pokud je financováno prostřednictvím leasingu a sice z ceny původního vlastníka. A to i v případě, kdy dojde k následné koupi vozidla.

Vzhledem k účinnosti od 1. 7. bylo možné tuto změnu poprvé aplikovat při zpracování mezd za červenec 2022. Ovšem snížení se vztahuje na celé zdaňovací období 2022, tedy i zpětně. To znamená, že při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění bude aplikován nižší základ daně z příjmů dle § 6 ZDP za celý rok 2022 včetně měsíců předcházejících účinnosti novely. Tím vznikne za tyto měsíce přeplatek na dani.

Zvýšení stravného v průběhu roku a z toho plynoucí zvýšení stravenkového paušálu

K 20. 8. 2022 nabyla účinnosti změna zákoníku práce, která měla za následek zvýšení stravného a tím pádem také zvýšení stravenkového paušálu. Ten se zvýšil z původních 82,60 Kč na 99,40 Kč. Stravné se dle délky pracovní cesty změnilo následovně:

v st i ek i

Vzhledem k účinnosti od 20. 8. lze zvýšený paušál vyplatit již za příslušnou část měsíce srpna 2022.

Snížení odvodu pojistného u některých skupin zaměstnanců od 1.2.2023

Od 1. 2. 2023 dojde ke změně v odvodu pojistného u některých skupin zaměstnanců. Za určitých podmínek odvede zaměstnavatel na pojistném o 5 % méně. To se týká zaměstnanců, kteří mají sjednán úvazek alespoň 8 hodin týdně a maximálně 30 hodin týdně. Tuto slevu však může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel v tomtéž měsíci. Navíc tato možnost se nevztahuje na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Zvýhodnění se týká zaměstnanců, kteří:

a) jsou starší 55 let věku

b) pečují o dítě mladší 10 let (jehož je rodičem, nebo které má v péči)

c) pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby v I., II. nebo III. stupni

d) se připravují na budoucí povolání studiem

e) nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci (před 12ti měsíci)

f) jsou osobou se zdravotním postižením

g) jsou mladší 21 let (bez ohledu na výši úvazku)

Snížení odvodu je nutné ohlásit Správě sociálního zabezpečení předtím, než začne zaměstnavatel snížení uplatňovat. Navíc je potřeba brát v potaz některé stanovené podmínky. Například že nárok na slevu vznikne jen pokud odpracovaná pracovní nebo služební doba zaměstnance včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, u téhož zaměstnavatele nepřekročí v kalendářním měsíci 138 hodin. Dále aby zaměstnavatel mohl slevu využít, nesmí být zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti. Pro využití zvýhodnění je nutné mít tyto podmínky na paměti.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnavatel oprávněné snížení pojistného musí umět řádné doložit a k tomu je třeba, aby zaměstnanec poskytl zaměstnavateli potřebnou součinnost. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci písemně oznámit uplatňování sníženého pojistného a pokud bude snížení uplatněno nesprávně, protože zaměstnanec neposkytl změnu ve svých údajích včas, bude mít povinnost uhradit zaměstnavateli penále. Doporučujeme zaměstnavatelům dobře zvážit, zda snížení pojistného uplatní.

Daňové zvýhodnění osob

Zákon o daních z příjmů v § 2 definuje dvě základní skupiny poplatníků – daňové rezidenty České republiky a daňové nerezidenty. Daňový rezident České republiky může také uplatnit měsíčně daňové zvýhodnění na děti. Daňoví rezidenti Ukrajiny však mohou uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta. Daňovým rezidentem České republiky je fyzická osoba, která má v České republice bydliště nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce. Ne všichni občané Ukrajiny, kteří do ČR uprchli před válkou a jsou v ČR déle než 183 dnů však jsou daňovými rezidenty ČR. Mnozí mají stále místo svých životních zájmů na Ukrajině. Doporučujeme zaměstnavatelům nezpracovávat jim roční zúčtování daně za rok 2022, ale vystavit Potvrzení o příjmech, nechť podají daňové přiznání k DPFO.

Průměrná mzda a souvisejí oblasti

Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nahrazuje nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Změny, které se na základě toho dotýkají průměrné mzdy, mají dopady i do ostatních oblastí. Tabulkový přehled jsme pro Vás připravili níže.

v st i ek ii