Zpět
|Covid

DANĚ

DANĚ A POJISTNÉ

 • Posečkání daně ze závislé činnosti a srážkové daně

  • Na základě metodického pokynu GFŘ lze požádat o posečkání, respektive o úhradu ve splátkách:
  • záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti;
  • srážkové daně ze závislé činnosti;
  • srážkové daně

  za období únor – červenec 2020, které jsou splatné v období nejpozději do 20. 3. 2020 až do 20. 8. 2020 (resp. splatných v období nejpozději do 31. 3. 2020 až do 31. 8. 2020).

  • Posečkat lze nejdéle do 30. 9. 2020.
  • Žádosti podané do 31. července nepodléhají správnímu poplatku.
  • Metodický pokyn ZDE
 • Vyjádření OECD k pandemii COV-19

  • OECD se vyjádřila ke komplikacím spojeným se současnou pandemií COV-19 ve vztahu například k problematice:
  • Vzniku stálé provozovny (home office);
  • Místu efektivního vedení společnosti;
  • Přeshraničním pracovníkům;
  • Změně statutu rezidence
  • Vyjádření OECD ZDE
  • Finanční správa se k tomuto neoficiálně vyjádřila, že žádné změny přístupu nechystá a bude dále postupovat dle uzavřených smluv
 • Informace OECD k přeshraničním a přiděleným pracovníkům:
 • OECD vydala v souvislosti s pandemií COV_19 vyjádření k přeshraničním a přiděleným pracovníkům.
 • Cílem tohoto dokumentu je informovat o (i) obecných pravidlech platných pro pracovní smlouvy a (ii) opatřeních, která možná bude danou osobou nutné podniknout v souvislosti s jejím pojistným na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Dokument je vypracován formou otázek a opovědí. Nevztahuje se na situace, kdy cizí státní příslušník trvale pobývá a pracuje na území jiného členského státu.
 • Vyjádření naleznete ZDE
 • Návrh posunutí oznamovacích lhůt u DAC 6 i jiných povinností (Evropská komise)

  • Všechny uvedené návrhy Evropské komise musí být ještě schváleny Radou ECOFIN a Evropským parlamentem. Poté bude následovat implementace do české legislativy. DAC 6 – lhůty jsou posunuty o 3 měsíce
  • Lhůta pro výměnu prvních informací mezi členskými státy je posunutá z 31. října 2020 na 31. ledna 2021.
  • 30denní lhůta pro oznamování přeshraničních uspořádání začíná běžet za období od 1.7. do 30.9. až od 1. října 2020.
  • Do české legislativy bylo posunutí lhůt implementováno nařízením vlády č. 367/2020 Sb., změny jsou následující:
  • Lhůta pro podání oznámení o historických přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn mezi 25. 6. 2018 a 30. 6. 2020 se prodlužuje na 28. 2. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o historických přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn mezi 1. 7. 2020 a 29. 8. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o standardních přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn do 31. 12. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o standardních přeshraničních uspořádáních, u kterých vedlejší zprostředkovatel poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do 31. 12. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Aktualizace údajů o vybraných schématech ohledně změn, které byly učiněny do 31. 12. 2020 se lhůta pro jejich oznámení prodlužuje do 30. 4. 2021.
  • Výměna informací o finančních účtech – Lhůta oznámení informací za rok 2019 je posunuta na konec roku 2020. Týká se to informací dle směrnice DAC 2 a výměny informací dle FATCA. České společnosti, kterých se to také týká nejsou tímto posunem ovlivněny, dokud nezareaguje Ministerstvo financí příslušnou legislativou. Aktuálně v ČR platí termín 30. červen 2020.
  • E-commerce – Je navrženo posunutí zavedení nových pravidel v DPH souvisejících s elektronickým obchodováním o šest měsíců, tedy na 1. červenec 2021.

DANĚ Z PŘÍJMŮ

 • Prominutí zálohy na daň z příjmů, která je splatná 15.06.2020 (týká se pouze subjektů se zdaňovacím obdobím kalendářního roku);
 • Všichni daňoví poplatníci mohou platit daň z příjmů a podat daňové přiznání bez sankcí až do 18. 8. 2020. Lhůta, která byla již původně prodloužena do 1. 7. 2020, byla aktualizována tzv. liberačním balíčkem III, který přijala Vláda dne 8. 6. 2020. Uvedené vyšlo dne 10.6. 2020 také ve Finančním zpravodaji č. 9/2020

  • Mezi další daňová opatření obsažená v tomto balíčku patří např.
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. srpna 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Úrok a pokuta již od dubna/července, pokud se opozdíte s podáním daňového přiznání. Dle liberačního balíčku III dochází také k plošnému prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a současně úroku z prodlení, a to nejdéle do 18. 8. 2020. Uvedené však platí v případě, že poplatník podá daňové přiznání a uhradí daň do 18. 8. 2020. Pokud by tak neučinil, výše pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z prodlení by se počítaly již od dubna, alternativně července, pokud daný poplatník podává za běžných podmínek svoje přiznání do 1.7. Jestliže se tak stane, bude ještě možné využít standardní nástroje pro prominutí příslušenství daně.
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty – možnost odečíst od základu daně daňovou ztrátu nebo její část, a to ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, která započala v období dvou let před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v období šesti let po skončení tohoto období. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • GFŘ dne 14.5.2020 publikovalo na svých webových stránkách Informaci k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy Covid 19.:

  • Firmy - pokud jsou testy povinným výdajem zaměstnavatele dle zákoníku práce, pak se jedná o daňově účinný náklad. U zaměstnance pak není toto plnění předmětem daně.
 • Snížení daňového uplatnění odpočtů na hypotéku do maximální výše 150 000 Kč pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2021 (předchozí hranice byla 300 000 Kč).
 • Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení tohoto testu se vztahuje na nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021.

DPH

 • Plátci DPH nemusí za období 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 platit základní pokutu 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení.
 • Kontrolní oddělení finančních úřadů se mají zdržet své činnosti mezi květnem – červencem 2020.
 • Prominutí pokuty při opožděném podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud mělo být podáno ve lhůtě od 31.3. do 31.7. a bude podáno nejpozději 31.08.2020;
 • Pokud došlo k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, bude prominuta i pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud se jedná alespoň částečně o stejné období. Upozorňujeme, že prominutí se nevztahuje na úroky z prodlení platby daňové povinnosti. Lhůty pro uhrazení DPH nebyly jakkoliv změněny.
 • Prominutí DPH u zboží, které bylo dodáno bezúplatně a které je (současně) zbožím potřebným pro boj s epidemií COVID-19. Jedná se např. ochranné zdravotnické pomůcky, testovací soupravy a nástroje pro COVID-19, dezinfekční prostředky, teploměry apod.

  • Prominutí se týká jak dodávek zboží samotného, tak dodávek pro výrobu tohoto zboží.
  • Platnost prominutí je (zpětně) od 12.03.2020 po dobu trvání nouzového stavu.
 • Snížení sazby DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky), vstupného do saun a dalších podobných zařízení z nynějších 15 % na 10 %. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • Větší pravomoci obcí v oblasti osvobození od daně z nemovitých věcí. Nově by obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od této daně nemovitosti na svém území obecně závaznou vyhláškou i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření dle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • V rámci Finančního zpravodaje č. 9, došlo mj. také k faktickému odložení lhůty pro podání přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (tj. do 31.12. 2020). Odložení lhůty má formu odpuštění sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a úhrady daňové povinnosti a týká se přiznání, jejichž lhůta pro podání spadá do období od 31. 3. do 30. 11. Tímto rozhodnutím tak dojde k překlenutí období do předpokládaného nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Pro doplnění uvádíme, že byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí již dříve fakticky odsunuta do 31. srpna tzv. liberačním balíčkem II.
 • Byla zrušena daň z nabytí nemovitostí, a to s restrospektivní účinností. Cílem je zabránit „zamrznutí“ trhu s nemovitostmi. Zrušení se se týká všech úplatných převodů, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 a později, tj. jedná se o poplatníky, kteří dokončili vklad do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 a později. Zákon byl dne 25. 9. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 386/2020.

  • Pokud se na Vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ale už jste ji zaplatili, můžete si zažádat o vrácení vratitelných přeplatků a uhrazená daň Vám bude vrácena. Prvním dnem, kdy je možné podat žádost je den následující po dni vyhlášení – 26. září 2020.

OSTATNÍ DANĚ

 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí do 31. července 2020.
 • Silniční daň – prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020
 • Snížení silniční daně o 25 % u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, čímž by dojde i ke snížení záloh na silniční daň, které by měly být v letošním roce zaplaceny. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • Je možnost podat žádost o posečkání daně, případně o její splátkování. Musí být však doloženy důvody dle § 156 daňového řádu. Při podání žádosti do 31.07.2020 jsou odpuštěny správní poplatky. Více informací: ZDE
 • Prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou „V“ odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc, konkrétně do 30. června 2020.

  • Více informací naleznete ZDE
 • Pivovary a restaurace, které se rozhodly zlikvidovat pivo, které v důsledku vládních nařízení nemohou prodat, budou mít umožněno přesunout toto pivo do režimu podmíněného osvobození od daně.
 • Prodloužení lhůty k podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně z tzv., zelené nafty. Lhůta bude prodloužena o 5 dní od nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon byl 4.5. podepsán prezidentem.
 • Zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Doposud se vracel přeplatek podnikateli do 60 dnů od vyměření či doměření nároku na jeho vrácení, nově by byla lhůta zkrácena na 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • Financování obcí. Obce i hlavní město Praha dostanou jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1200 Kč na obyvatele. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.

CO SE CHYSTÁ?

 • Odklad splatnosti daně z přidané hodnoty za rok 2020. Splatnost by se posunula o jeden rok od posledního dne lhůty pro podání daňového tvrzení. Návrh aktuálně čeká na projednání poslaneckou sněmovnou. Aktuální legislativní stav ZDE.
 • Prominutí silniční daně. Zanikla by daňová povinnost k silniční dani za rok 2020, již uhrazená daň či zálohy by byly použity na úhradu záloh, resp. daně za následující kalendářní rok. Návrh aktuálně čeká na projednání poslaneckou sněmovnou. Aktuální legislativní stav ZDE.
 • Úrok z posečkané úhrady. Za dobu posečkání dle daňového řádu povoleného v roce 2020 nevzniká daňovému subjektu povinnost hradit úrok z posečkané částky. Návrh aktuálně čeká na projednání poslaneckou sněmovnou. Aktuální legislativní stav ZDE.
 • Vláda schválila návrh, který umožňuje snížení základu daně z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru. Plnění musí být poskytnuto v období od 1. března do 31. května.