Zpět
|Novinky

DANĚ

DANĚ A POJISTNÉ

Vyjádření OECD k pandemii COV-19

 • OECD se vyjádřila ke komplikacím spojeným se současnou pandemií COV-19 ve vztahu například k problematice:

  • Vzniku stálé provozovny (home office);
  • Místu efektivního vedení společnosti;
  • Přeshraničním pracovníkům;
  • Změně statutu rezidence.
 • Vyjádření OECD ZDE.
 • Finanční správa se k tomuto neoficiálně vyjádřila, že žádné změny přístupu nechystá a bude dále postupovat dle uzavřených smluv.

Informace OECD k přeshraničním a přiděleným pracovníkům:

 • OECD vydala v souvislosti s pandemií COV_19 vyjádření k přeshraničním a přiděleným pracovníkům.
 • Cílem tohoto dokumentu je informovat o (i) obecných pravidlech platných pro pracovní smlouvy a (ii) opatřeních, která možná bude danou osobou nutné podniknout v souvislosti s jejím pojistným na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Dokument je vypracován formou otázek a opovědí. Nevztahuje se na situace, kdy cizí státní příslušník trvale pobývá a pracuje na území jiného členského státu.
 • Vyjádření naleznete ZDE.

Posunutí oznamovacích lhůt u DAC 6 i jiných povinností (Evropská komise)

 • Do české legislativy bylo posunutí lhůt implementováno nařízením vlády č. 367/2020 Sb., změny jsou následující:

  • Lhůta pro podání oznámení o historických přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn mezi 25. 6. 2018 a 30. 6. 2020 se prodlužuje na 28. 2. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o historických přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn mezi 1. 7. 2020 a 29. 8. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o standardních přeshraničních uspořádáních, u kterých byl první krok učiněn do 31. 12. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Lhůta pro podání oznámení o standardních přeshraničních uspořádáních, u kterých vedlejší zprostředkovatel poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do 31. 12. 2020 se prodlužuje na 30. 1. 2021.
  • Aktualizace údajů o vybraných schématech ohledně změn, které byly učiněny do 31. 12. 2020 se lhůta pro jejich oznámení prodlužuje do 30. 4. 2021.
 • E-commerce – Zavedení nových pravidel v DPH souvisejících s elektronickým obchodováním je posunuto o šest měsíců, tedy na 1. červenec 2021.

DANĚ Z PŘÍJMŮ

 • Zpětné uplatnění daňové ztráty – možnost odečíst od základu daně daňovou ztrátu nebo její část, a to ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, která započala v období dvou let před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v období šesti let po skončení tohoto období. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • GFŘ dne 14.5.2020 publikovalo na svých webových stránkách Informaci k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy Covid 19.:

  • Firmy - pokud jsou testy povinným výdajem zaměstnavatele dle zákoníku práce, pak se jedná o daňově účinný náklad. U zaměstnance pak není toto plnění předmětem daně.
 • Snížení daňového uplatnění odpočtů na hypotéku do maximální výše 150 000 Kč pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2021 (předchozí hranice byla 300 000 Kč).
 • Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení tohoto testu se vztahuje na nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021.
 • Daňovým subjektům, kterým byla zakázána nebo omezena činnost usnesením Vlády č. 1021/2020 (např. restaurace a bary, muzea, galerie apod.) budou prominuty zálohy na daň z příjmů splatných v období od 15. 10. do 15. 12. 2020. Podmínkou je podání oznámení správci daně. V rámci Finančního zpravodaje č. 25 bylo prominutí rozšířeno i o subjekty jejichž převážná činnost v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 pocházela z maloobchodního prodeje a poskytování služeb a nevztahovala se na ně výjimka v nařízení Vlády č. 1079/2020.

DPH

 • Daňovým subjektům, kterým byla nařízením Vlády omezena nebo zakázána činnost v období od 22. 10. do 31. 3. 2021. budou prominuty úroky z prodlení vzniklé na dani z přidané hodnoty za září, říjen, listopad a prosinec 2020 a leden, únor a březen 2021, resp. 3. a 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021 za podmínky, že dojde k úhradě daně, k níž se úrok váže, nejpozději 16. 8. 2021. Podmínkou je, že zakázaná nebo omezená činnost představovala dominantní zdroj příjmů daňového subjektu v červnu až září 2020. Přesné znění rozhodnutí je uvedeno ve Finančním zpravodaji č. 38.
 • Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám je podle Finančního zpravodaje č. 13 prominuta pokuta za opožděné podání a související úroky z prodlení za pozdní podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení za období únor 2021. Podmínkou je, že přiznání musí být podáno a daň uhrazena do 15. 4. 2021.
 • Na základě Finančního zpravodaje č. 35 bude plátcům DPH prominuta daň z přidané hodnoty v případě, že jim vznikla povinnost daň přiznat (a to jak dle § 20a, odst. 1, tak § 20a, odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.) při dodání:

  • Diagnostických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 schválených EU,
  • Očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 v souladu s nařízením EU.
 • Toto ustanovení má účinnost do 31. 12. 2022.
 • Prominutí DPH u respirátorů a filtračních polomasek, jejich třída ochrany je alespoň FFP2, KN95, N95. Prominutí bylo prodlouženo až do 3. června 2021. Více informací je ve Finančním zpravodaji č. 16.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena, a to s restrospektivní účinností. Cílem je zabránit „zamrznutí“ trhu s nemovitostmi. Zrušení se se týká všech úplatných převodů, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 a později, tj. jedná se o poplatníky, kteří dokončili vklad do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 a později. Zákon byl dne 25. 9. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 386/2020.

  • Pokud se na Vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ale už jste ji zaplatili, můžete si zažádat o vrácení vratitelných přeplatků a uhrazená daň Vám bude vrácena. Prvním dnem, kdy je možné podat žádost je den následující po dni vyhlášení – 26. září 2020.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • Větší pravomoci obcí v oblasti osvobození od daně z nemovitých věcí. Nově by obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od této daně nemovitosti na svém území obecně závaznou vyhláškou i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření dle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.
 • Dle Finančního zpravodaje č. 3/2021 dojde k prominutí pokuty v souvislosti s opožděným daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období 2021 za podmínky, že k podání přiznání nejpozději 1. 4. 2021.

SILNIČNÍ DAŇ

 • Daňovým subjektům, kterým byla zakázána nebo omezena činnost usnesením Vlády č. 1021/2020 (např. restaurace a bary, muzea, galerie apod.) budou prominuty zálohy na silniční splatné 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12. 2020. V rámci Finančního zpravodaje č. 25 bylo prominutí rozšířeno i o subjekty jejichž převážná činnost v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 pocházela z maloobchodního prodeje a poskytování služeb a nevztahovala se na ně výjimka v nařízení Vlády č. 1079/2020.
 • Daňovým subjektům, kterým byla nařízením Vlády omezena nebo zakázána činnost v období od 22. 10. do 31. 3. 2021. budou prominuty úroky z prodlení vzniklé na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně, k níž se úrok váže, nejpozději 16. 8. 2021. Podmínkou je, že zakázaná nebo omezená činnost představovala dominantní zdroj příjmů daňového subjektu v červnu až září 2020. Přesné znění rozhodnutí je uvedeno ve Finančním zpravodaji č. 38. Dále bude také těmto subjektům prominuta záloha splatná 15. 4. 2021. Prominutí zálohy nemá vliv na výši daně.
 • Dle Finančního zpravodaje č. 3/2021 dojde k prominutí pokuty v souvislosti s opožděným podáním přiznání k dani silniční a souvisejících úroků z prodlení za podmínky, že k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději 1. 4. 2021.

OSTATNÍ DANĚ

 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do 16. 8. 2021 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, apod.)
 • Prominutí poplatku při podání žádosti o o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav. Žádost musí být podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
 • Daňové subjekty, jimž bylo na základě žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky z důvodů souvisejících s SARS-CoV-2, budou mít prominut úrok z posečkané částky, pokud vznikl od 1.1.2021 až do 16. 8. 2021.
 • Pivovary a restaurace, které se rozhodly zlikvidovat pivo, které v důsledku vládních nařízení nemohou prodat, budou mít umožněno přesunout toto pivo do režimu podmíněného osvobození od daně. Tato možnost by v zákoně měla být zabudována trvale, aktuální legislativní stav je možné sledovat ZDE.
 • Zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Doposud se vracel přeplatek podnikateli do 60 dnů od vyměření či doměření nároku na jeho vrácení, nově by byla lhůta zkrácena na 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.