Zpět
|Covid

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

ÚVĚROVÉ MORATORIUM

 • Vyhlášeno ve Sbírce zákonů

  • Úvěrové moratorium na splacení úvěrů a hypoték by se mělo vztahovat na všechny banky a nebankovní instituce. Dlužníci mohou přerušit splacení dobu 3 nebo 6 měsíců na základě vlastní volby. Musí však tento záměr oznámit věřiteli a prohlásit, že k takovému jednání přistupují z důvodu negativního ekonomického dopadu epidemie. Důvody ale nebudou muset prokazovat.
  • Týká se pouze spotřebitelských a podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány před 26. 3. 2020.
 • Odkazy na webové stránky jednotlivých bank jsou

PROGRAM COVID PRAHA

 • V rámci tohoto programu bude ČMZRB zaručovat provozní úvěry komerčních bank s příspěvkem na úhradu úroků (na rozdíl od programu COVID I tedy nejde o bezúroční půjčky);
 • Program je určen pro projekty realizované na území hlavního města Prahy;
 • ČMZRB poskytne ručení až na tři roky na provozní úvěry až do výše 15 mil. Kč. Záruka by měla krýt až 80% úvěru;
 • Příspěvek na úhradu úroku bude až 1 mil. Kč. Některé úvěry tak proto mohou být ve výsledku pro podnikatele „bezúročné“;
 • Příjem žádostí od 21. dubna 8:00
 • Příjem žádostí byl ukončen po pouhých 10 minutách od spuštění programu, protože byla načerpána jeho kapacita. Zatím není jasné, zda bude navýšena kapacita programu.
 • Více informací: ZDE.

DOTAČNÍ VÝZVA TECHNOLOGIE COVID 19 Z OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

 • Program byl vyhlášen 15. dubna 2020. Program je určen pro malé a střední podnikatele (mimo Prahu) na projekty, které jsou zaměřeny na výrobu zdravotnických prostředků a mají souvislost s bojem proti koronaviru.
 • K dispozici bude 300 mil. Kč, maximální podpora pro jednotlivý projekt bude 20 mil. Kč. Minimální podpora je ve výši 250 tis. Kč. Míra podpory je maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů.
 • Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. dubna 2020 do 29. května 2020.
 • Více informací ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM CZECH RISE UP – CHYTRÁ OPATŘENÍ PROTI COVID-19

 • Program je schválený Vládou a jeho cílem je podpora zavedení nových řešení, které mají pomoci v boji s koronavirem;
 • Na program bude dle vlády vyhrazeno 200 mil. Kč
 • Maximální výše podpory je 5 mil. Kč. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.
 • Žádosti je možné podávat od 2. dubna 2020.
 • Více informací ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM S NÁZVEM COUNTRY FOR THE FUTURE – INOVACE DO PRAXE

 • Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů do výroby na trh. Základní podmínkou je, že projekt by měl mít pozitivní dopad v boji proti COVID-19 a jeho následným dopadům.
 • Žádosti lze podávat od 3. 4. do 15. 5. 2020.
 • Dotace může činit maximálně 25 mil. Kč.
 • Každý subjekt smí podat za sebe maximálně 2 projekty.
 • Více informací: ZDE.

INOVAČNÍ VOUCHERY COVID 19

 • Cílem výzvy je podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem boje proti koronavirové infekci.
 • Výzva je určena pro malé a střední podniky mimo Prahu.
 • Na výzvu je vyčleněno 50 mil. Kč.
 • Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. dubna 2020 do 31. prosince 2020.
 • Další informace k programu naleznete ZDE

PROGRAM TRIO

 • V rámci tohoto programu je možnost navýšit podporu projektů zaměřených na COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbu, tj. jedná se o stávající program zaměřený na podporu aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií.
 • Nejedná se pouze o projekty zdravotní techniky, ale i o projekty, které umožní snížit riziko šíření nakažlivých nemocí mezi obyvateli.
 • Lze podat žádost o rozšíření řešení projektů a navýšení objemu podpory lze zasílat nejpozději do 30. června 2020.
 • Informace ZDE.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

 • Přechodné zrušení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh

  • Nevztahuje se na dlužníky, jejichž úpadek nastal už před přijetím mimořádných opatření, nebo jejichž úpadek převážně zapříčinily jiné důvody, než je pandemie.
  • Navrhováno na dobu do šesti měsíců od ukončení mimořádných opatření, nejdéle však do 31. prosince 2020.
 • Nemožnost podat věřitelský insolvenční návrh

  • Návrh počítá s platností do 31. srpna 2020. Po dobu tohoto plošného opatření nebude možné ze strany věřitelů vůbec zahájit insolvenční řízení, a to i v případě pohledávek, které nemají souvislost s pandemií.
  • Návrhy věřitelů se ani nebudou zveřejňovat v insolvenčním rejstříku.
 • Mimořádné moratorium - dlužníci, jejichž hospodářské těžkosti byly zapříčiněny mimořádnými opatřeními, mohou do 31. srpna 2020 podat návrh na mimořádné moratorium k insolvenčnímu soudu.

  • Hlavní rozdíl oproti běžnému moratoriu – není nutné doložit souhlas věřitelů s většinou pohledávek. Při splnění formálních podmínek včetně čestného prohlášení, že se moratorium navrhuje v důsledku mimořádných opatření, by jej měl soud povolit. V takovém případě se dlužník bude moci po dobu tří až šesti měsíců soustředit na záchranu firmy, přičemž bude hradit pouze takové platby, které jsou bezprostředně nutné k jejímu provozu.
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

 • Exekutor může zastavit řízení, které v posledních třech letech nevedlo k úspěšnému vymožení dluhu.
 • Oprávněný (= věřitel) má možnost tomuto zastavení zabránit složením dodatečné zálohy na náklady, anebo u vyjmenovaných nároků (např. výživného na nezletilé dítě či náhrady újmy na zdraví) pouhým vyslovením nesouhlasu se zastavením exekuce.
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCHODNÍ KORPORACE

 • Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

PROGRAM COVID I

 • Vláda spustila výdajový program a malým a středním podnikům zasaženým koronavirem, kterým bude poskytovat bezplatné půjčky na provozní financování (mzdy, nákup zboží a materiálu, nájemné) až do výše 15 mil. CZK – příjem žádostí již odstartoval přes e-podatelnu Českomoravské záruční a rozvojové banky. Dle vyjádření vlády byl program již v prvním dnu vyčerpán.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka pozastavila k 20.03.2020 příjem žádostí o Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem (COVID I). Nyní probíhá posuzování a do 14 dnů by mohly být poskytnuty první úvěry;
 • Byly schváleny první žádosti malých a středních podnikatelů o bezúročný úvěr. Celkový objem schválených žádostí je nyní více než 100 mil. Kč. Více informací: ZDE.

PROGRAM COVID II

 • V rámci tohoto programu bude ČMZRB zaručovat provozní úvěry komerčních bank s příspěvkem na úhradu úroků (na rozdíl od programu COVID I tedy nejde o bezúroční půjčky);
 • ČMZRB poskytne ručení až na tři roky na provozní úvěry v rozmezí 10 tis. Kč – 15 mil. Kč. Záruka by měla krýt až 80% úvěru;
 • Příspěvek na úhradu úroku bude až 1 mil. Kč. Některé úvěry tak proto mohou být ve výsledku pro podnikatele „bezúročné“;
 • Prostředky programu nelze využít na projekty v rámci hlavního města Prahy (důvodem je financování ze strukturálních fondů EU);
 • První kolo žádostí bylo zahájeno 2. 4. 2020 a již následující den bylo kolo uzavřeno. Během dvou dnů se přijalo až 5 900 žádostí. V současné době se ČMZRB věnuje vyhodnocování jednotlivých žádostí.
 • Druhé kolo programu, pro ty, kteří nestihli podat žádost v prvním kole, bude zahájeno 20. 4. 2020.
 • Více informací: ZDE.

PROGRAM COVID III

 • Cílem tohoto programu je podpora podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž aktivity jsou v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření omezeny, a to prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům
 • ČMZRB poskytne podporu formou ručení spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců, a to až do výše

  • 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, nejvýše však 45 mil. Kč.
  • 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců, nejvýše však 40 mil. Kč.
 • Maximální výše zaručeného úvěru však nesmí přesáhnout částku 50 mil. Kč.
 • Doba ručení bude max. 3 roky
 • Vztahuje se na provozní úvěry, které budou poskytnuty do konce roku 2020.
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou u kterých však rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do zmíněného data.
 • O podporu žádají podnikatelé formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program Covid III.
 • Jednání o úvěru mohou zahájit podnikatelé se svou bankou již nyní, spuštění programu záleží na finálním dojednání podmínek spolupráce mezi ČMZRB se soukromými bankami. Dne 29. 5. 2020 byla na webových stránkách ČMZRB zveřejněna informace, že ČMZRB zahájila podpis smluv o portfoliovém ručení a jejich předání k podpisu druhým stranám.
 • Dle informací ČMZRB se do programu přihlásilo celkem 20 bank a spořitelních družstev, které v 1. kole výzvy poskytnou podnikatelům úvěry ve výši až 167 mld. Kč.
 • Více informací: ZDE.

OPATŘENÍ V OBLASTI NÁJMŮ

 • Prostory bytové potřeby

  • Zákaz pronajímatelům takových prostor vypovědět nájem v ochranné době (do 31. prosince 2020) pouze z důvodu neplacení nájemného v rozhodné době (12. března až 31. července 2020).
  • Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
 • Prostory k podnikání

  • Zákaz pronajímatelům takových prostor vypovědět nájem v ochranné době (do 31. prosince 2020) pouze z důvodu neplacení nájemného v rozhodné době (12. března až 30. června 2020).
  • Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
 • Znění zákona ZDE.

GARANCE EGAP – ZÁRUKA COVID PLUS

 • Exportní a garanční pojišťovací společnost připravila program garancí úvěrů pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců). Předpokládá se až 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto záruk.
 • Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Částka zaručeného úvěru je od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.
 • Byl zřízen zvláštní fond EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk, do kterého byly vloženy první 4 mld. Kč.
 • Exportní pojišťovna EGAP již spustila příjem žádostí do programu Covid Plus.
 • Více informací ZDE.
 • Evropská komise uvedený program notifikovala (poskytovaná podpora je tedy v souladu se společným trhem EU);
 • Žádost je možné podat ZDE.
 • Dne 29. 6. se Vláda rozhodla toto nařízení změnit tak, aby byla poskytnuta podpora i dopravcům a podnikatelům v cestovním ruchu.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO MALÉ S.R.O.

 • Podpora připadne společnostem s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo i s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). Podíl ve společnosti nesmí být představován kmenovým listem.
 • Žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti (program Antivirus). Nesmí také čerpat podporu z titulu OSVČ.
 • Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
 • Podmínkou je, že obrat společnosti musí v bezprostředně předcházejícím období překročit 180 0000 Kč.
 • Výše podpory je 500 Kč na den a žádosti bude možné podat do konce června 2020. Místní příslušnost se řídí příslušností žadatele, tj. dle místa trvalého bydliště fyzické osoby, a nikoliv dle místní příslušnosti společnosti s ručením omezeným.
 • Zákon č. 262/2020 Sb. byl dne 2. 6. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů.
 • Dle rozhodnutí Vlády ze dne 8. 6. 2020 bude nárok na tuto podporu trvat do 8.6. 2020 (tj. kompenzační období se nebude prodlužovat).
 • Finanční správa zveřejnila na odkazu níže odpovědi na nejčastější dotazy: ZDE.
 • Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo na odkazu níže odpovědi na nejčastější dotazy: ZDE.

PROGRAM PGRLF PROVOZ 2020

 • Vláda ČR dne 25. 5. 2020 schválila pravidla nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, které připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
 • Program bude určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo zasaženo v souvislosti s pandemií Covid-19. Ti si budou moci zažádat o finanční podporu ve výši max. 150 000 Kč, která však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.
 • Program byl již notifikován Evropskou komisí. Příjem žádostí do programu bude spuštěn 15. června 2020 v 9 hodin.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID - NÁJEMNÉ

 • Stát by formou dotace uhradí nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020.
 • Podpora je určena pro ty, kterým v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID‑19 byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020. Nájemce nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem.
 • Před podáním žádosti musí být uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného.
 • Výše podpory by byla omezena v souladu s evropskou legislativou maximálně na 10 mil. Kč na jednoho nájemce.
 • Nájemce musí dodat potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 % z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen 20 % ze svého nájemného (výše podpory činí 50% nájemného)
 • Na podporu má být uvolněno cca 5 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy (v případě potřeby bude navýšeno).
 • Program byl schválen Evropskou komisí;
 • MPO vypsalo výzvu, která je zveřejněna ZDE.
 • Žádosti bude možné podávat od 26. června 9:00 do konce září.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID - LÁZNĚ

 • Určen pro zřizovatele, kteří jsou organizační složky státu nebo pod ně spadající příspěvkové organizace. Tato zařízení budou moci svým klientům poskytnout zákaznickou slevu na ozdravné a preventivní pobyty ve výši 4 000 Kč.
 • Podpora se vztahuje k pobytům zakoupeným a realizovaným v období od 1. 7. do 31. 12. 2020.
 • Program byl schválen Vládou 29. 6. a podpora je ve výši 1 mld. Kč. Bude tedy moci být vystaveno 250 000 voucherů. Ty lze získat na webu Kudyznudy.cz nebo přímo v lázních.
 • Více informací pro lázeňská zařízení ZDE.

COVID - KULTURA

 • Program je zaměřen na podporu malých klubů, festivalů, divadel i individuálních umělců. Rozpočet programu je ve výši 900 mil. Kč
 • Dotace může být poskytnuta na výdaje vynaložené od 1. října 2019 do 17. května 2020, které vznikly v souvislosti s kulturními akcemi, které se měly konat v období od 10. března do 31. srpna 2020, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů. Maximální výše je 5 mil. Kč na jeden subjekt.
 • Žádosti je možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020 prostřednictvím webu MPO.
 • Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny ZDE: https://www.mpo.cz/kultura

COVID - UBYTOVÁNí

 • Stát bude kompenzovat podnikatelům každý pokoj částkou ve výši 100 – 330 Kč za noc a období, kdy zařízení muselo být uzavřeno (tj. 14. 3. – 24. 5.). Výše příspěvku bude záviset na kategorii a třídě ubytovacího zařízení, nebude se však vztahovat na Airbnb. Příjem žádostí o dotace bude od 11. září do 30. října 2020.
 • Více informací naleznete ZDE
 • Program je zaměřen na podporu malých klubů, festivalů, divadel i individuálních umělců. Rozpočet programu je ve výši 900 mil. Kč
 • Dotace může být poskytnuta na výdaje vynaložené od 1. října 2019 do 17. května 2020, které vznikly v souvislosti s kulturními akcemi, které se měly konat v období od 10. března do 31. srpna 2020, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů. Maximální výše je 5 mil. Kč na jeden subjekt.
 • Žádosti je možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020 prostřednictvím webu MPO.
 • Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny ZDE: https://www.mpo.cz/kultura

CO SE CHYSTÁ?

 • Balíček na obnovu kultury. Z vládní rozpočtové rezervy se uvolní 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů. K tomu až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu.

  • Podrobnosti naleznete ZDE.
 • Dotační program Czech Rise Up 2.0

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá další výzvu, kterou podpoří využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru, aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie.
  • Podpořit se mají zejména projekty v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a školství s důrazem na malé a střední podniky.
  • Program, který dne 18. 5. 2020 vzala Vláda na vědomí, bude financován (stejně jako první výzva) ze státního rozpočtu. Podpora bude poskytována do výše 75 % nákladů, přičemž celková alokace programu bude 300 mil. Kč.
 • Příspěvek pro obce. V souvislosti se zmírněním dopadů koronaviru by obce mohly dostat příspěvek ve výši 1 200 Kč na jednoho obyvatele (k 1. 1. 2020). Aktuální legislativní stav ZDE
 • Opatření v oblasti úvěrů. O délku ochranné doby se prodlužuje doba plnění i zajištění úvěru. Za dobu ochranné doby připadá úvěrujícímu právo na úrok ve výši jedné poloviny sjednaného úroku, nejvýše však může být ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuální legislativní stav ZDE