Zpět
|Covid

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

PROGRAM COVID III

 • Cílem tohoto programu je podpora podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž aktivity jsou v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření omezeny, a to prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům
 • ČMZRB poskytne podporu formou ručení spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců, a to až do výše

  • 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, nejvýše však 45 mil. Kč,
  • 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců, nejvýše však 40 mil. Kč.
 • Maximální výše zaručeného úvěru však nesmí přesáhnout částku 50 mil. Kč.
 • Doba ručení bude max. 3 roky.
 • Vztahuje se na provozní úvěry, které budou poskytnuty do konce roku 2020.
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou u kterých však rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do zmíněného data.
 • O podporu žádají podnikatelé formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program Covid III.
 • Jednání o úvěru mohou zahájit podnikatelé se svou bankou již nyní, spuštění programu záleží na finálním dojednání podmínek spolupráce mezi ČMZRB se soukromými bankami. Dne 29. 5. 2020 byla na webových stránkách ČMZRB zveřejněna informace, že ČMZRB zahájila podpis smluv o portfoliovém ručení a jejich předání k podpisu druhým stranám.
 • Dle informací ČMZRB se do programu přihlásilo celkem 20 bank a spořitelních družstev, které v 1. kole výzvy poskytnou podnikatelům úvěry ve výši až 167 mld. Kč.
 • Více informací: ZDE.

  • Bylo schváleno prodloužení programu COVID III o 6, případně 12 měsíců tedy do 31. prosince 2021. Aktuálně probíhají jednání s Evropskou komisí a novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2020.

GARANCE EGAP – ZÁRUKA COVID PLUS

 • Exportní a garanční pojišťovací společnost připravila program garancí úvěrů pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců). Předpokládá se až 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto záruk.
 • Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Částka zaručeného úvěru je od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.
 • Byl zřízen zvláštní fond EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk, do kterého byly vloženy první 4 mld. Kč.
 • Exportní pojišťovna EGAP již spustila příjem žádostí do programu Covid Plus.
 • Evropská komise uvedený program notifikovala (poskytovaná podpora je tedy v souladu se společným trhem EU);
 • Žádost je možné podat ZDE.
 • Dne 29. 6. se Vláda rozhodla toto nařízení změnit tak, aby byla poskytnuta podpora i dopravcům a podnikatelům v cestovním ruchu.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO MALÉ S.R.O.

 • Podpora připadne společnostem s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo i s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). Podíl ve společnosti nesmí být představován kmenovým listem.
 • Žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti (program Antivirus). Nesmí také čerpat podporu z titulu OSVČ.
 • Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
 • Podmínkou je, že obrat společnosti musí v bezprostředně předcházejícím období překročit 1 800 000 Kč. V tomto období musí obrat překročit alespoň 120 000 Kč.

  • Vláda schválila podporu ve výši 500 Kč/den pro malá s.r.o. s nejvýše dvěma společníky za každý den uzavření provozovny, resp. znemožnění/omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v období nouzového stavu. První bonusové období je od 5. října do 4. listopadu 2020, druhé bonusové období je od 5. do 21. listopadu, třetí bonusové období je od 22. listopadu do 13. prosince, a čtvrté bonusové období od 14. prosince do 24. prosince a páté bonusové období od 25. prosince do 23. ledna 2021. V případě pokračování nouzového stavu mohou být vypsána další bonusová období.
  • Aktuálně se jedná o částky 15 500 Kč (31 dnů trvání nouzového stavu) v prvním bonusovém období, 8 500 Kč ve druhém období a 11 000 Kč ve třetím období. Žádosti je možné podávat do dvou měsíců od konce příslušného bonusového období.
  • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Není umožněn souběh s ostatními vládními programy přímé podpory podnikatelů v souvislosti s koronavirem s výjimkou programů COVID-Nájemné, ošetřovné pro OSVĆ a příspěvku na zaměstnance v rámci programu Antivirus.
  • Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2020.
  • O kompenzační bonus je možné žádat prostřednictvím žádosti ZDE.
 • Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo ZDE odpovědi na nejčastější dotazy:
 • Finanční správa zveřejnila ZDE odpovědi na nejčastější dotazy:

COVID – GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY

 • Cílem programu je pomoc podnikatelům, kterým bylo omezeno provozování činnosti v období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Na dny, kdy mohly být provozovny otevřené, nelze o podporu žádat. Zejména se jedná o restaurace, maloobchodní prodejny a služby.
 • Výše podpory bude záviset na počtu zaměstnanců – za každého zaměstnance na plný úvazek, případně spolupracující osobu (OSVČ) bude možné čerpat kompenzaci ve výši 400 Kč/den. V situaci, kdy zaměstnavatel zaměstnává osoby na částečný úvazek, dojde k přepočtu koeficientem. Podmínkou je, že za tyto zaměstnance bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet ČSSZ.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti – osobní náklady, materiál, služby, daně, úvěry, režijní náklady apod.
 • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.
 • Podpora se započítává do podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, což znamená, že celková výše všech přijatých podpor je omezena limitem 800 000 EUR na jednoho příjemce (podnik).
 • Žádosti bude možné podávat od 15. ledna 2021 přes AIS (Agendový informační systém).
 • Více informací naleznete ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID - NÁJEMNÉ - VÝZVA 2

 • Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Byla vyhlášena 2. výzva programu – stát podnikatelům poskytne příspěvek ve výši 50 % nájemného za 3. čtvrtletí Nájemce nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem. Před podáním žádosti musí být uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného.
 • Na rozdíl od 1. výzvy nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.
 • Výše podpory by byla omezena v souladu s evropskou legislativou maximálně na 10 mil. Kč na jednoho nájemce v rámci této 2. výzvy (nesčítá se to s první výzvou).
 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021.
 • Plánované finanční prostředky na tuto výzvu jsou ve výši 3 mld. Kč.
 • Program byl schválen Evropskou komisí;
 • Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny ZDE.

COVID – KULTURA – 2. VÝZVA

 • Program je zaměřen na podporu malých klubů, festivalů, divadel i individuálních umělců. Rozpočet programu byl navýšen o 1 mld. Kč, celkově tedy na 1,9 mld. Kč.
 • 2. výzva programu COVID – Kultura byla schválena Vládou.
  • Přesunuté nebo zrušené kulturní akce – Podpora se bude se vztahovat na marně vynaložené výdaje za období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, které vznikly v souvislosti s kulturními akcemi, které se měly konat v období od 10. března do 31. prosince 2020. Podpora může pokrýt až 50 % uznatelných výdajů.
  • Kontinuální činnost v kultuře – Podpora se bude se vztahovat na marně vynaložené výdaje uhrazené v období od 1. března do 20. listopadu 2020, které vznikly v souvislosti s omezením kontinuální činnosti v kultuře, která se měla uskutečnit v období od 1. března do 31. prosince 2020. Podpora může pokrýt až 80 % uznatelných výdajů.
  • Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 mil. Kč.
  • Podmínky mají být volnější, než při první výzvě.
  • Žádosti je možné podávat od 22. října 2020 9:00 do 23. listopadu 2020 18:00.
  • Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny ZDE.
 • Připravuje se také 3. výzva programu, která bude pravděpodobně zveřejněna během ledna.

COVID – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

 • Program je zaměřen na cestovní kanceláře a agentury, dále také průvodce.
 • COVID – Cestovní kanceláře: Podpora maximálně ve výši 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zrušené zájezdy v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 (z důvodu pandemie). Budou poskytnuty prostředky ve výši 345 mil. Kč.
 • COVID – Cestovní agentury: Kompenzace pro cestovní agentury je ve výši 500 Kč za jeden zrušený zájezd/lázeňský pobyt v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 (z důvodu pandemie). Druhou možností je dotace ve výši paušálu dle příjmů (výnosů) za rok 2019. Je nutné splnit předpoklady, že se agentura zaměřuje na příjezdový cestovní ruch a zaznamenala propad 50 % a více. Paušální pásma budou 50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 250 tis. Kč a 500 tis. Kč. Nelze kombinovat obě možnosti. Budou poskytnuty prostředky ve výši 55 mil. Kč.
 • COVID – Průvodci v cestovním ruchu: Výše dotace pro průvodce je 50 000 Kč, za předpokladu, že (i) zdarma poskytnou výchovně vzdělávací služby školním zařízením (10 h) nebo (ii) absolvují další vzdělávání/rekvalifikační kurz. Pokud nebude splněn požadavek (i) nebo (ii), bude maximální výše dotace 40 000 Kč.
 • Příjem žádostí o dotace byl u všech výzev stanoven na období od 11. 11. 2020 (od 12:00) do 11. 01. 2021 (do 12:00).
 • Více informací o programech najdete ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID – SPORT II

 • Cílem programu je podpora podnikatelů v oblasti sportu, především sportovní soutěže a sportovní kluby.
 • V programu je k dispozici 500 mil. Kč.
 • Žádosti bude vyřizovat Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
 • Program je součástí režimu Dočasného rámce Evropské komise, v rámci kterého je možné žádat o maximálně 800 000 EUR na jeden subjekt. Dočasný rámec zahrnuje další programy jako např. COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, Antivirus Plus a dále některé projekty v rámci OP Zaměstnanost.
 • Žádosti je možné podávat od 12. listopadu do 7. prosince 2020.
 • Podrobnější informace k programu jsou zveřejněny ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID – BUS

 • Cílem programu je podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě (zájezdy).
 • Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu a kapacity autobusu. Bude se pohybovat v rozmezí 15-135 Kč/sedadlo/den.
 • Rozhodné období je v období od 12. 3 do 30. 6. 2020.
 • Předpokládá se podpora ve výši 1 mld. Kč.
 • Žádosti je možné podávat od 26. října do 25. listopadu 2020.
 • Program býl vyhlášen Ministerstvem dopravy.
 • Další podmínky programu a informace k podání žádosti jsou zveřejněny ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM CZECH RISE UP 2.0

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá další výzvu, kterou podpoří využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru. Dotace by měla být určena například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, na nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu.
 • Podpořit se mají zejména projekty v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a školství s důrazem na malé a střední podniky.
 • Program, který dne 18. 5. 2020 vzala Vláda na vědomí, bude financován (stejně jako první výzva) ze státního rozpočtu. Podpora bude poskytována do výše 75 % nákladů, přičemž celková alokace programu bude 100 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 10 mil. Kč.
 • Podávat žádosti od 18. listopadu do 17. prosince 2020.
 • Více informací ZDE.

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

 • Cílem programu je podpořit producenty potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením Vlády.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % v období od 1. března do 30. listopadu 2020. Žadatelé mohou být potravinářské a zemědělské podniky. Maximální výše dotace je ve výši 200 000 Kč na příjemce a 20 000 Kč na každého zaměstnance nebo spolupracující osobu. Celková výše dotace nesmí přesáhnout 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Předpokládaná finanční dotace by měla být ve výši 3 mld. Kč.
 • Příjem žádostí probíhá od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021. Více informací včetně odkazu na formulář k podání žádosti naleznete zde:

COVID – ŠKOLY V PŘÍRODĚ

 • Vláda schválila nový dotační titul, který je určen rekreačním zařízením, které postihl výpadek dětských zájezdů. Výše dotace bude maximálně 27 % z nasmlouvaných, ale neuskutečněných zájezdů, které bude třeba doložit smlouvami nebo objednávkami.
 • Neuskutečněné zájezdy se musí vztahovat k období 25. 5. až 29. 6. 2020.
 • Celkově jsou na program alokovány prostředky ve výši 65 mil. Kč.
 • Výzvu je vyhlášena na webu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE.
 • Žádosti je možné podávat od 10. 12. 2020 do 12. 2. 2020.

INOVAČNÍ VOUCHERY COVID 19

 • Cílem výzvy je podpora rozvoje komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem boje proti koronavirové infekci.
 • Výzva je určena pro malé a střední podniky mimo Prahu.
 • Na výzvu je vyčleněno 50 mil. Kč.
 • Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. dubna 2020 do 31. prosince 2020.
 • Další informace k programu naleznete ZDE.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

 • Přechodné zrušení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh

  • Nevztahuje se na dlužníky, jejichž úpadek nastal už před přijetím mimořádných opatření, nebo jejichž úpadek převážně zapříčinily jiné důvody, než je pandemie.
  • Navrhováno na dobu do šesti měsíců od ukončení mimořádných opatření, nejdéle však do 31. prosince 2020.
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

 • Exekutor může zastavit řízení, které v posledních třech letech nevedlo k úspěšnému vymožení dluhu.
 • Oprávněný (= věřitel) má možnost tomuto zastavení zabránit složením dodatečné zálohy na náklady, anebo u vyjmenovaných nároků (např. výživného na nezletilé dítě či náhrady újmy na zdraví) pouhým vyslovením nesouhlasu se zastavením exekuce.
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCHODNÍ KORPORACE

 • Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

OPATŘENÍ V OBLASTI NÁJMŮ

 • Prostory bytové potřeby

  • Zákaz pronajímatelům takových prostor vypovědět nájem v ochranné době (do 31. prosince 2020) pouze z důvodu neplacení nájemného v rozhodné době (12. března až 31. července 2020).
  • Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
 • Prostory k podnikání

  • Zákaz pronajímatelům takových prostor vypovědět nájem v ochranné době (do 31. prosince 2020) pouze z důvodu neplacení nájemného v rozhodné době (12. března až 30. června 2020).
  • Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
 • Znění zákona ZDE.
 • Poskytování exportních služeb zdarma. Česká agentura CzechTrade se rozhodla své služby poskytovat zdarma a online do konce roku 2020, aby podpořila český export.

CO SE CHYSTÁ?

COVID – GASTRO

 • Cílem programu je pomoc gastronomickým zařízením v období od 14. října do 31. prosince 2020 s výjimkou v období od 3. do 17. prosince, kdy mohly být restaurace otevřené.
 • V programu jsou aktuálně k dispozici 2,5 mld. Kč.
 • Výše podpory bude záviset na počtu zaměstnanců – za každého zaměstnance na plný úvazek, případně spolupracující osobu (OSVČ) bude možné čerpat kompenzaci ve výši 400 Kč/den.
 • Program bude možné kombinovat s jinými dotacemi a kompenzacemi, jako např. s COVID – nájemným, Antivirem apod.
 • Program byl schválen Vládou a zatím není jasné, kdy bude vyhlášen.
 • Opatření v oblasti úvěrů. O délku ochranné doby se prodlužuje doba plnění i zajištění úvěru. Za dobu ochranné doby připadá úvěrujícímu právo na úrok ve výši jedné poloviny sjednaného úroku, nejvýše však může být ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuální legislativní stav ZDE.