Zpět
|Novinky

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

PROGRAM COVID III

 • Cílem tohoto programu je podpora podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž aktivity jsou v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření omezeny, a to prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům
 • ČMZRB poskytne podporu formou ručení spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců, a to až do výše

  • 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, nejvýše však 45 mil. Kč,
  • 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců, nejvýše však 40 mil. Kč.
 • Maximální výše zaručeného úvěru však nesmí přesáhnout částku 50 mil. Kč.
 • Doba ručení bude max. 3 roky.
 • Vztahuje se na provozní úvěry, které budou sjednány do 30. 6. 2021, resp. 31. 12. 2021. Další prodloužení závisí na prodloužení tzv. Dočasného rámce Evropské komise.
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou u kterých však rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do zmíněného data.
 • O podporu žádají podnikatelé formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program Covid III.
 • Jednání o úvěru mohou zahájit podnikatelé se svou bankou již nyní, spuštění programu záleží na finálním dojednání podmínek spolupráce mezi ČMZRB se soukromými bankami. Dne 29. 5. 2020 byla na webových stránkách ČMZRB zveřejněna informace, že ČMZRB zahájila podpis smluv o portfoliovém ručení a jejich předání k podpisu druhým stranám.
 • Dle informací ČMZRB se do programu přihlásilo celkem 20 bank a spořitelních družstev, které v 1. kole výzvy poskytnou podnikatelům úvěry ve výši až 167 mld. Kč.
 • Více informací: ZDE.

  • Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2020.

GARANCE EGAP – ZÁRUKA COVID PLUS

 • Exportní a garanční pojišťovací společnost připravila program garancí úvěrů pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců). Předpokládá se až 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto záruk.
 • Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Částka zaručeného úvěru je od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 90 % (rating B a lepší), resp. 80 % (rating B-), minimální podíl banky tedy bude 10 %, resp. 20 %.
 • Byl zřízen zvláštní fond EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk, do kterého byly vloženy první 4 mld. Kč.
 • Exportní pojišťovna EGAP již spustila příjem žádostí do programu Covid Plus.
 • Evropská komise uvedený program notifikovala (poskytovaná podpora je tedy v souladu se společným trhem EU);
 • Žádost je možné podat ZDE.
 • Dne 29. 6. se Vláda rozhodla toto nařízení změnit tak, aby byla poskytnuta podpora i dopravcům a podnikatelům v cestovním ruchu.
 • Program je prodloužen do 30. 6. 2021.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO MALÉ S.R.O.

 • Podpora připadne společnostem s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo i s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). Podíl ve společnosti nesmí být představován kmenovým listem.
 • Žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti (program Antivirus). Nesmí také čerpat podporu z titulu OSVČ.
 • Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
 • Podmínkou je, že obrat společnosti musí v bezprostředně předcházejícím období překročit 1 800 000 Kč. V tomto období musí obrat překročit alespoň 120 000 Kč.

  • Vláda schválila podporu ve výši 500 Kč/den pro malá s.r.o. s nejvýše dvěma společníky za každý den uzavření provozovny, resp. znemožnění/omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v období nouzového stavu. První bonusové období je od 5. října do 4. listopadu 2020, druhé bonusové období je od 5. do 21. listopadu, třetí bonusové období je od 22. listopadu do 13. prosince, a čtvrté bonusové období od 14. prosince do 24. prosince a páté bonusové období od 25. prosince do 23. ledna 2021. V případě pokračování nouzového stavu mohou být vypsána další bonusová období.
  • Žádosti je možné podávat do dvou měsíců od konce příslušného bonusového období.
  • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Není umožněn souběh s ostatními vládními programy přímé podpory podnikatelů v souvislosti s koronavirem s výjimkou programů COVID-Nájemné, ošetřovné pro OSVĆ a příspěvku na zaměstnance v rámci programu Antivirus.
  • Dle vyjádření ministra obchodu, průmyslu a dopravy bude taxi služba uznána jako mobilní provozovna, což by znamenalo, že došlo k omezení činnosti taxi služeb. Na základě tohoto výkladu mohou provozovatelé taxislužeb také dosáhnout na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den v období 22. 10. 2020 – 18. 1. 2021 a mají možnost o tento bonus zažádat i zpětně (za 1. a druhé bonusové období do 2. 2. 2021), je však nutné společně s žádostí přiložit žádost o navrácení lhůty v předešly stav
  • Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2020.
  • O kompenzační bonus je možné žádat prostřednictvím žádosti ZDE.
 • Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo ZDE odpovědi na nejčastější dotazy:

  • Finanční správa zveřejnila ZDE odpovědi na nejčastější dotazy:

„NOVÝ“ KOMPENZAČNÍ BONUS PRO MALÉ S.R.O.

 • Od 1. 2. 2021 dochází k novelizaci kompenzačního bonusu.
 • Navýšení kompenzačního bonusu z 500 Kč/den na 1 000 Kč/den pro společníky s. r. o..
 • Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2021. Navýšení bude aplikováno zpětně, a to od 1. 2. 2021.
 • Nově se kompenzační bonus nevztahuje pouze na odvětví uzavřená nařízením Vlády, ale klíčové je prokázat vyšší než 50 % pokles příjmů (tržeb).
 • Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je, že výkon činnosti společnosti s ručením omezeným byl významně dotčen, a to zejména z důvodu:

  1. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
  2. karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa nebo izolace“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  3. péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
  5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.
 • Činnost se považuje za významně dotčenou v případě, kdy došlo k poklesu měsíčních tržeb z prodeje výrobků, zboží či služeb alespoň o 50 %. Současně musí být splněna podmínka, že převažující část příjmů společnosti (ve srovnávacím nebo rozhodném období) pochází z významně dotčené činnosti. Pokud je tato podmínka splněna, porovnáme příjmy z významně dotčené činnosti připadající na společníka s jeho ostatními příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.. Opět musí převažovat významně dotčená činnost společnosti s ručením omezeným. Rozhodné období je stanoveno od 1. 6. do 30. 9. 2020.
 • Pokles tržeb alespoň o 50 % je posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.
 • Pokud je společník společnosti v karanténě či izolaci, vzniká nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den a není nutné posuzovat pokles tržeb.
 • Bonusová období jsou zatím vypsána dvě, ale může dojít k prodloužení:

  • 1. – 28. 2. 2021 – žádosti je možné podávat do 3. 5. 2021;
  • 1. – 31. 3. 2021 – žádosti je možné podávat do 1. 6. 2021;
 • Více informací naleznete na webu ZDE.
 • Žádosti je možné podávat ZDE.
 • Nejčastější otázky a odpovědi jsou uveřejněny ZDE.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSOBY V ÚPADKU

 • Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o kompenzačním bonusu, díky které mohou o kompenzační bonus žádat i osoby v úpadku. Výše podpory je ve výši 500 Kč/den. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2021.
 • Pro osoby v úpadku se současně uvažuje o rozšíření žádat i o ostatní covidové pomoci.
 • Důležité budou výsledky jednání s Evropskou komisí ta v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila explicitní podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie Covid-19. Jednou z těchto podmínek je právě skutečnost, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

COVID – GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY

 • Cílem programu je pomoc podnikatelům, kterým bylo omezeno provozování činnosti v období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Na dny, kdy mohly být provozovny otevřené, nelze o podporu žádat. Zejména se jedná o restaurace, maloobchodní prodejny a služby.
 • Výše podpory bude záviset na počtu zaměstnanců – za každého zaměstnance na plný úvazek, případně spolupracující osobu (OSVČ) bude možné čerpat kompenzaci ve výši 400 Kč/den. V situaci, kdy zaměstnavatel zaměstnává osoby na částečný úvazek, dojde k přepočtu koeficientem. Podmínkou je, že za tyto zaměstnance bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet ČSSZ.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti – osobní náklady, materiál, služby, daně, úvěry, režijní náklady apod.
 • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.
 • Podpora se započítává do podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, což znamená, že celková výše všech přijatých podpor je omezena limitem 800 000 EUR na jednoho příjemce (podnik).
 • Žádosti bude možné podávat od 18. ledna (9:00) do 15. března 2021 (16:00) přes AIS (Agendový informační systém).
 • Více informací naleznete ZDE.

DOTAČNÍ PROGRAM COVID - NÁJEMNÉ - VÝZVA 3

 • Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Byla vyhlášena 3. výzva programu – stát podnikatelům poskytne příspěvek ve výši 50 % nájemného za 4. čtvrtletí. Nájemce nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem. Před podáním žádosti musí být uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného.
 • Na rozdíl od 1. výzvy nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.
 • Výše podpory by byla omezena v souladu s evropskou legislativou maximálně na 10 mil. Kč na jednoho nájemce (nesčítá se to s předchozími výzvami).
 • Dále také mohou žádat i ti, jejichž činnost nebyla zakázána, ale došlo u nich k významnému poklesu tržeb, a to alespoň o 66 %. Toto se však vztahuje pouze k výslovně uvedeným činnostem v nařízení Vlády 1376/2020 v bodech I. 1. a) až I. 1. af).
 • Do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.
 • Žádosti je možné podávat od 5. února do 8. dubna 2021.
 • Plánované finanční prostředky na tuto výzvu jsou ve výši 3 mld. Kč.
 • Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny ZDE.

COVID – UBYTOVÁNÍ II

 • Dotace je určena k podpoře individuálních ubytovacích zařízení, konkrétně se tedy jedná o pokoje či apartmány pro hosty, samostatné ubytovací objekty pro rekreaci či malé penziony.
 • Podpora je poskytnuta ve výši 200 Kč/ den, pokud žadatel prokáže, že služby poskytoval ve stejném období roku 2019 nebo 2018. V případě, že tuto skutečnost neprokáže, obdrží podporu ve výši 100 Kč/den.
 • Max. výše dotace je stanovena na 1 800 Kč / den / ubytovací zařízení otevřené před 31. 12. 2019 a 900 Kč / den / ubytovací zařízení otevřené po 1. 1. 2020.
 • Alokace finančních prostředků na výzvu je ve výši 500 mil. Kč.
 • Rozhodné období je od 22. 10. 2020 – 22. 1. 2021 (není započteno období 3. – 17. 12. 2020).
 • Žádosti je možné podávat od 8. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

COVID – KULTURA – VÝZVA 3.2 (AUDIOVIZE)

 • Cílem programu je podpořit filmaře podnikající v oblasti audiovize, konkrétně se jedná například o kina, producenty či distributory filmů.
 • Maximální výše podpory je 5 mil. Kč pro právnickou osobu.
 • Není možná kombinace s ostatními výzvami COVID-Kultura, ani s kompenzačním program pro OSVČ. Možná je kombinace s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ.
 • Žádosti je možné podávat od 1. března do 30. dubna 2021.
 • Více informací je uvedeno ZDE.

COVID - SPORT III LYŽAŘSKÉ VLEKY

 • Cílem programu je uhradit část provozních nákladů provozovatelům lyžařských středisek za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021.
 • Podpora bude udělena ve výši 210 Kč za 1 místo na základním vleku za den, 340 Kč na neodpojitelné lanové dráze nebo 530 Kč na odpojitelné lanové dráze. Současně musí být splněna podmínka, že maximální možná podpora je ve výši 50 % běžného průměrného denního nákladu na provoz střediska v uplynulých třech sezónách.
 • Výpočet vychází z počtu dní, kdy byl areál skutečně uzavřen, minimálně se jedná o 50 dní, maximálně o 103.
 • Pro tuto výzvu byla vyčleněna částka ve výši 1 mld. Kč.
 • Předpokládá se, že program je součástí režimu Dočasného rámce Evropské komise, v rámci kterého je možné žádat o maximálně 1 800 000 EUR na jeden subjekt.
 • Žádosti bude možné podávat přes web Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.
 • Není možný souběh s ostatními COVID programy.
 • Příjem žádostí bude zahájen 15. února v 9:00 a ukončen 15. března v 16:00.
 • Další informace jsou uvedeny ZDE.

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

 • Cílem programu je podpořit producenty potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením Vlády. V rámci druhé výzvy mohou být nově žadateli i ti, jejichž produkce směřuje na trhy nebo tržiště.
 • Vláda schválila realizaci 2. výzvy programu, podmínky zůstanou stejné.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % v období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. Žadatelé mohou být potravinářské a zemědělské podniky. Maximální výše dotace je ve výši 200 000 Kč na příjemce a 20 000 Kč na každého zaměstnance nebo spolupracující osobu. Celková výše dotace nesmí přesáhnout 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Příjem žádostí začne 15. března 2021.
 • Více informací ZDE.

COVID – ZÁRUKA CK

 • Cílem programu je pomoc malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění proti úpadku s pomocí bankovní záruky ČMZRB.
 • Bankovní záruka má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, maximálně však 4 miliony korun. Zbývajících 25 % požadované spoluúčasti si cestovní kancelář musí zajistit sama.
 • Pomoc se týká pojistného období, které bylo zahájeno v rozmezí 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021.
 • Podmínkou je, že společnosti působily jako cestovní kanceláře alespoň do 12. 3. 2020.
 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. do 31. 12. 2021.
 • Více informací, včetně Výzvy, je zveřejněno ZDE.

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

 • Exekutor může zastavit řízení, které v posledních třech letech nevedlo k úspěšnému vymožení dluhu.
 • Oprávněný (= věřitel) má možnost tomuto zastavení zabránit složením dodatečné zálohy na náklady, anebo u vyjmenovaných nároků (např. výživného na nezletilé dítě či náhrady újmy na zdraví) pouhým vyslovením nesouhlasu se zastavením exekuce.
 • Celé znění zákona najdete ZDE.

Evropská komise prodloužila platnost tzv. Dočasného rámce, do kterého spadají některé kompenzační programy, do konce roku 2021. Současně došlo k navýšení limitu prostředků, které mohou být z těchto programů čerpány, a to z 800 000 EUR na 1 800 000 EUR.

Poskytování exportních služeb zdarma. Česká agentura CzechTrade se rozhodla své služby poskytovat zdarma a online do 31. března 2021, aby podpořila český export.

CO SE CHYSTÁ?

COVID – VELETRHY/KONGRESY

 • Program bude zaměřen na firmy podnikající v oblasti veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventů – konkrétně se jedná o veletržní správy, organizátory a realizátory veletrhů, provozovatele kongresových center, organizátory kongresů a konferencí a realizační, produkční nebo eventové agentury, které zaznamenaly výrazný propad obratu.
 • Předpokládaná pomoc bude ve výši 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % v případě subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální limit pomoci na jednoho žadatele činí 20 milionů korun.
 • Za nepokryté náklady se považuje ztráta za období březen až říjen 2020 ponížená o další dotace z programů COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus.
 • Žádosti bude možné podávat až po odsouhlasení programu Evropskou komisí, předpokládá se, že termín vyhlášení nastane v průběhu února.

COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

 • Cílem je pomoct podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošný program, bez ohledu na sektor, ve kterém firma podniká.
 • COVID – Nepokryté náklady má společně s programem COVID – 2021 za cíl nahradit dosavadní specifické programy. Firmy si budou moci vybrat jeden z těchto programů. Počítá se však s pokračováním programu Antivirus a kompenzačním bonusem.
 • Podmínkou pro přiznání podpory je pokles obratu firmy za leden a únor 2021 alespoň o 50 % ve srovnání s rokem 2019 a doložení účetní ztráty.
 • Podpora bude udělena ve výši 60 % nepokrytých fixních nákladů, maximální limit na jednoho žadatele bude 40 milionů Kč.
 • Program byl schválen Vládou.
 • Více informací včetně výzvy bude zveřejněno na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

COVID – 2021

 • Všem zaměstnavatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 %, bude poskytnuta podpora ve výši 500 Kč na zaměstnance v pracovním poměru na den, a to po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen.
 • COVID – 2021 má společně s programem COVID – Nepokryté náklady za cíl nahradit dosavadní specifické programy. Počítá se však s pokračováním programu Antivirus a kompenzačním bonusem. Bude možná pouze kombinace s programem Antivirus.
 • Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.
 • Více informací včetně výzvy bude zveřejněno na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
 • Program je součástí Dočasného rámce Evropské komise, což znamená, že maximální možná částka na všechny programy zařazené v tomto rámci je 1 800 000 EUR.
 • Vláda schválila možnost prodloužení programu COVID – Lázně na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, na přesném znění nové výzvy a podobě programu se aktuálně pracuje. Aktuálně se čeká na schválení programu Evropskou komisí.
 • Opatření v oblasti úvěrů. O délku ochranné doby se prodlužuje doba plnění i zajištění úvěru. Za dobu ochranné doby připadá úvěrujícímu právo na úrok ve výši jedné poloviny sjednaného úroku, nejvýše však může být ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuální legislativní stav ZDE.