Zpět
|Blog

Kontrolní činnost finančního úřadu

Kontrolu ze strany finančních úřadů

Většina podnikatelských subjektů v době své existence zažila alespoň jednou kontrolu ze strany finančních úřadů. Pokud jste jí prošli také vy, jistě nám dáte za pravdu, že se jedná o administrativně i časově náročnou činnost. Pokud jste mezi těmi pár šťastlivci, kteří kontrolou ještě neprošli, představíme Vám níže oblasti, na které se finanční úřad zaměřuje nejčastěji.

Na jaké daně se FÚ nejvíce zaměřuje?

Dle údajů uvedených v Informace o činnosti finanční správy ČR a Zprávě o činnosti finanční a celní správy ČR za rok 20191 vyplývá, že se finanční úřady nejvíce zaměřují při daňových kontrolách na:

  1. Daň z přidané hodnoty – počet ukončených kontrol 4 679, doměrek 4 803 415 tis. Kč;
  2. Daň z příjmů právnických osob – počet ukončených kontrol 2007, doměrek 2 067 032 tis. Kč; a
  3. Daň z příjmů fyzických osob

    • FO podávající přiznání – počet ukončených kontrol, doměrek 1 511, doměrek 125 926 tis. Kč;
    • Závislá činnost (zaměstnání) - počet ukončených kontrol 1055, doměrek 79 889 tis. Kč;

Uvedené výsledky týkající se zaměření FÚ na jednotlivé daně jsou několikaletým trendem. Za období 2016 – 2018 je obsazení prvních třech pozic je, co do pořadí výše doměrků, stejné. Nepatrný rozdíl je pouze v obsazení druhé a třetí pozice dle počtu kontrol na dani z příjmů právnických/fyzických osob (počet kontrol na dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je v některých letech vyšší, než počet kontrol na dani z příjmů právnických osob). Nicméně, v objemu doměrků daň z příjmů právnických osob výrazně nad daní z příjmů fyzických osob vede.

Dalším poměrně významným kontrolním mechanismem finanční správy, avšak nikoliv již tak obecně známým, jsou i tzv. „POP“, neboli postupy k odstranění pochybností. V tomto případě se nejedná přímo o daňovou kontrolu, ale o rychlejší proces, který správce daně zahájí v případě, kdy nastanou pochybnosti o kompletnosti, správnosti či reálnosti daňového přiznání nebo (kontrolního) hlášení. Důležité však je, že výsledky těchto „zrychlených kontrol“ mají většinou podobný účinek jako daňová kontrola, a to změnu výše daňové povinnosti.

V roce 2019 bylo zahájeno celkem 19 603 postupů k odstranění pochybností a více než polovina byla ukončena s rozdílem. U POP je na první pohled jasné, že v roce 2019 byly nejvíce kontrolovány stejné daně, jako u daňových kontrol:

  1. Daň z přidané hodnoty – počet ukončených POP 12 612, změna daňové povinnosti 2 052 843 tis. Kč a snížení nadměrného odpočtu o 1 168 004 tis. Kč;
  2. Daň z příjmu právnických osob – počet ukončených POP 1 340, změna daňové povinnosti o 286 820 tis. Kč a snížení ztráty o 522 354 tis. Kč;
  3. Daň z příjmu fyzických osob – počet ukončených POP 4 264 (souhrnný údaj za FO podávající přiznání i za závislou činnost), změna daňové povinnosti 79 512 tis. Kč.

V období 2016 – 2018 je obsazení prvních třech pozic dle výše změn v daňové povinnosti na základě ukončených postupů k odstranění pochybností neměnným trendem. V jednotlivých letech se také u všech třech daní vyskytuje podobné množství ukončených řízení (výjimku lze nalézt pouze v roce v roce 2017 u kontrol POP na DPH, kde tento počet rapidně klesl oproti ostatním letům ve sledovaném období).

1Údaje zveřejňuje Ministerstvo financí ČR vždy cca v polovině roku následujícího po roce, za který jsou údaje ve zprávě uvedeny

Jaké oblasti jsou revidovány?

Při kontrolní činnosti správci daně ověřují například údaje uvedené na přihláškách k registraci plátců DPH, případně údaje uvedené v daňových přiznáních nebo hlášení. Předmětem kontrol jsou ale také místa sídel a provozoven daňových subjektů, na kterých by mělo docházet k výkonu ekonomické činnosti. Rovněž jsou tímto postupem prověřovány i fyzické osoby – statutární orgány dotčených subjektů, z hlediska jejich možného angažmá v rizikových společnostech.

Jaká jsou naše doporučení?

Z výše uvedených výsledků je patrné, že doměrky na DPH a DPPO jsou v objemech značné a pro mnohé společnosti mohou mít až likvidační účinek. Doporučujeme kontrolním nálezům v podobě doměřené daně předcházet důkladnou správou a revizí Vašich daňových povinností, zvláště pak v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob. Ke snížení pravděpodobnosti vzniku chyby, jež má vliv na daňovou povinnost, je vhodné zavést kontrolní mechanismy v účetnictví a daňové kalkulace. Při nastavování kontrolních mechanismů by měl být kladen důraz nejen na interní zkušenosti a znalosti zaměstnanců, ale i na využití poznatků a zkušeností externích osob, které nejsou nikterak angažovány v běžné činnosti společnosti.

Protože je kontrola poměrně složitý proces, který je navíc od roku 2021 novelizován prostřednictvím novely daňového řádu, přineseme Vám v nejbližších týdnech k tomuto postupu více informací. Do našeho příspěvku zařadíme nejen institut daňové kontroly jako takové, ale také tzv. postup k odstranění pochybností, který je dalším nástrojem pro revizi plnění daňových povinností poplatníky či plátci jednotlivých daní.