Zpět
|Novinky

NSS k volbě pomůcek správcem daně

Daňový subjekt kasační stížností apeloval na posouzení vhodnosti postupu správce daně, který použil pomůcky pro doměření daňové povinnosti. Dle daňového subjektu měl správce daně při použití pomůcek postupovat tak, aby byla z přípustných možností vybrána ta, která by byla pro daňový subjekt nejvýhodnější.

V případě daňového subjektu správce daně použil ke stanovení daně výdajový paušál 80 %. Daňový subjekt měl za to, že správce daně měl výdaje stanovit na základě výše výdajů zjištěných u srovnatelných subjektů. Použití výdajového paušálu bylo z pohledu daňového subjektu nepřiměřené, protože ve výsledku vedlo ke stanovení daně v maximální možné míře.

S tímto výkladem se ovšem NSS ve svém rozhodnutí neztotožnil.

Dle NSS je volba pomůcek zcela v gesci správce daně. Ten pak není povinen volit ty pomůcky, které přinesou daňovému subjektu nejvýhodnější stanovení základu daně. Správce daně je při použití pomůcek omezen toliko v tom, že stanovení daně nesmí být založeno na hrubém vybočení, čí zásadním pochybení založeném na logické neudržitelnosti úvahy správce daně.

K použití pomůcek pro stanovení daně NSS také doplnil, že daňový řád neuvádí jejich taxativní výčet, ale demonstrativní, tedy nevyčerpává všechny přípustné možnosti.

Současně NSS připomněl, že stanovení daně podle pomůcek je jen alternativní řešení, pokud daň není možno stanovit dokazováním. Dle NSS se jedná „o výjimku ze zásady materiální pravdy, která ukládá daňovému subjektu povinnost nést následky jeho pochybení v podobě stanovení daně „pouze“ kvalifikovaným odhadem“.

Z výše popsaných důvodů došlo k zamítnutí kasační stížnosti.

Zdroje

6 Afs 273/2020–38. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 10.10.2022]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/6-afs-273-2020-38

Komora daňových poradců ČR – Komora daňových poradců ČR. Komora daňových poradců ČR – Komora daňových poradců ČR [online]. Dostupné z: https://moje.kdpcr.cz/odborne/bulletin-kdp-cr/ebulletin-kdpcr/archiv/e-bulletin-kdp-cr-2022