Zpět
|Blog

Optimalizace mzdových nákladů v roce 2021 – benefity, výdajové paušály a ostatní zvýhodněné příjmy společnosti

Mzdové náklady zaměstnavatele nepředstavují jen hrubá mzda, odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem a pojištění, ale také různé benefity náhrady mzdy. V tomto článku Vám nastíníme často poskytované náhrady zaměstnavateli, jako je cestovné, stravenkový paušál, ošatné či náhrady za práci na homeoffice. Dozvíte se také, jak postupovat při daňovém řešení různých benefitů.

Cestovné

V souladu se zákoníkem práce má zaměstnavatel povinnost poskytovat řadu cestovních náhrad. Mezi ně patří náhrada za jízdní výdaje, náhrada za jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, náhrady výdajů za ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje. U cestovních náhrad je důležité, že do výše limitů stanovených zákony se nepovažují za příjmy ze závislé činnosti a jsou pro zaměstnavatele daňově účinné. V opačném případě jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a podléhají odvodům na sociálním pojištění a pro zaměstnavatele jsou takovéto náhrad daňově neuznatelné.

Stravenkový paušál

Od 01.01.2021 mohou zaměstnavatelé vedle závodního stravování a stravenek poskytovat zaměstnancům také peněžitý příspěvek na financování stravování, tzv. stravenkový paušál. Stravenkový paušál je pro zaměstnavatele v plné výši daňově uznatelným nákladem. Na straně zaměstnance je osvobozený od daně z příjmů a od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pouze do výše limitu stanovým zákonem od dani z příjmů. Částka nad tuto hranici na straně zaměstnance podléhá dani z příjmů a odvodům pojistného.

Ošatné

Z pohledu zákoníku práce je povinnost zaměstnavatele poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (tj. i pracovní obuv či oděv), jestliže není schopen zamezit rizikům prostřednictvím různých opatření. Ty náleží zaměstnanci na základě konkrétních podmínek a rizik pracovního prostředí a zaměstnavatel je nesmí nahrazovat finančním plněním. Z pohledu zákona o daních z příjmů se za příjmy ze závislé činnosti a předmětem daně není hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi včetně příspěvků na jejich udržování.

Homeoffice

V současné době covidové se lze více setkat s náhradou za práci na homeoffice. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada nákladů při výkonu práce v režimu homeoffice. Takovou náhradu mohou představovat např. náklady na internetové připojení, za spotřebovanou energii apod. Zaměstnavatel přitom může sjednat (např. ve vnitřním předpise) výši a způsob poskytnutí náhrad.

Benefity a jejich skutečné daňové řešení

Zaměstnaneckých benefitů existuje celá řada – peněžní, nepeněžní, osvobozené do limitu, osvobozené zcela. Při jejich daňovém řešení je potřeba řešit hned několik otázek. Mezi ně patří:

  • Jedná se o předmět daně z příjmů ze závislé činnosti?
  • Jedná se o příjem podléhající dani z příjmů FO či je osvobozen?
  • Jedná se o příjem podléhající sociálnímu pojištění?
  • Jedná se o daňové účinný náklad na straně zaměstnavatele?