Zpět
|Novinky

Prominutí příspěvků zaměstnavatele na sociální pojištění schváleno

Příspěvek zaměstnavatele na sociální pojištění

Návrh zákona prosazující zrušení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění za měsíce červen – srpen 2020 byl 17.6. odsouhlasen parlamentem ČR a nyní čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zaměstnavatelé budou mít nárok na prominutí sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 24,8% zvyměřovacího základu. Prakticky se jedná o snížení osobních nákladů na zaměstnance, za které se sociální pojištění platí, o 20 %.

Pro přiznání slevy je nutné splnit tyto podmínky (posuzuje se pro každý měsíc zvlášť)

  1. Počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje 50 k poslednímu dni kalendářního měsíce. Do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci, kteří nepracují, ale jejich pracovní poměr trvá. Jedná se například ozaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené, s neplaceným volnem i ty, kterým byla dána výpověď.
  2. Počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, tvoří v posledním dni kalendářního měsíce alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců ve srovnání s 31. březnem 2020, tzn. nesnížil se o více než 10 %
  3. Celkový úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců (hrubých mezd) za daný měsíc je alespoň ve výši 90 % ve srovnání s 31. březnem 2020
  4. Za stanovený měsíc není čerpána podpora na částečnou úhradu mzdových nákladů zprogramu Antivirus (Cílený program podpory zaměstnanosti).
  5. Pojistné za zaměstnance ve výši 6,5 % musí být odvedeno včas (tzn. do 20. dne následujícího měsíce).
  6. Podpora není určena státním zaměstnavatelům, poskytovatelům zdravotních služeb a daňovým nerezidentům (k 1. červnu 2020)

ZPŮSOB VÝPOČTU SNÍŽENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU POJIŠTĚNÍ

Od celkového úhrnu vyměřovacích základů za všechny zaměstnance se odečtou vyměřovací základy všech zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trvá k poslednímu dni v měsíci. Maximální výše vyměřovacího základu na jednoho zaměstnance, kterou je možné odečíst je 52.253 Kč (1,5 násobek průměrné mzdy stanovené pro tyto účely). Jestliže vyměřovací základ tuto výši přesahuje, bude z této části sociální pojištění odvedeno. Není možné také odečíst vyměřovací základ zaměstnance, který dostal výpověď z důvodu § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost).

ZPĚTNÉ SNÍŽENÍ NENÍ MOŽNÉ

Jestliže zaměstnavatel už podal přehledy za měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného. Pokud ale zaměstnavatel zjistil, že uvedl nižší vyměřovací základ, než by měl být, musí podat nový přehled.

Odvody na veřejné zdravotní pojištění prominuty nejsou. Nicméně u pozdních plateb za období březen až srpen 2020 nebude vymáháno penále, a to až do 21. září 2020. Platby pojistného za měsíce březen až srpen 2020 je ale nutné uhradit.