Zpět
|Covid

MZDY A ZAMĚSTNANCI

PROGRAM „ANTIVIRUS“

 • Program je prodloužen do 28. února 2021 (režim A, A+ i B).
 • Žádost lze vyplňovat ZDE.
 • MPSV na svých webových stránkách uveřejnila videa, jak vyplnit obě části žádosti ZDE.
 • Cílem je ochrana pracovních míst, kompenzace vyplacených prostředků bude mít na starosti Úřad práce ČR. Program je určen pro zaměstnavatele, u kterých došlo v důsledku nákazy COVID-19 k překážkám v práci, ať už na straně zaměstnance (nařízená karanténa) či zaměstnavatele (uzavření provozovnu v důsledku nařízení vlády). Tato skutečnost musí být prokázána.
 • Pro přiznání nároku na podporu je potřeba splnit několik podmínek, jednou z nich striktní dodržování zákoníku práce (více v odkazu dole).
 • Kompenzace jsou ve třech režimech:

Režim A

 • Nařízení karantény zaměstnanců – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • Povinné uzavření provozu zaměstnavatele na základě krizového opatření – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 100 %;
 • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % (z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39 000 Kč na zaměstnance).

Režim A Plus

 • Zaveden od 1. 10.
 • Povinné uzavření provozu zaměstnavatele na základě krizového opatření – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 100 %;
 • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 50 000 Kč na zaměstnance. Pozor, pokud je zaměstnanec v karanténě, zůstává náhrada na zaměstnance 80 % dle režimu A.
 • Další podmínky:

  • zaměstnavatel neobdržel veřejnou podporu z Dočasného rámce v částce vyšší než 800 000 EUR (v Dočasném rámci jsou v ČR zahrnuty programy: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, COVID-Sport II, Antivirus Plus a dále některé projekty v rámci OP Zaměstnanost)
  • zaměstnavatel nebyl ke 31. 12. 2019 podnikem v obtížích dle definice EU + další omezující podmínky
  • nedostatek likvidity – předpokládá se u všech zaměstnavatelů vyplácejících náhrady mzdy dle § 208, jejichž provoz byl omezen či přerušen.

Režim B

 • Uzavření provozu v důsledku karantény nebo péče o dítě u 30 % zaměstnanců – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 100 % průměrného výdělku;Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 80 % průměrného výdělku;
 • Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 80 % průměrného výdělku;
 • Omezení poptávky – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 60 % průměrného výdělku;
 • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29 000 Kč.

Další informace včetně Manuálu pro zaměstnavatele jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: ZDE.

 • Upozorňujeme na průběžně prováděné aktualizace manuálu prováděné ze strany MPSV. V poslední aktualizaci se mimo jiné objevily i informace, že na příspěvek z programu Antivirus právo i zahraniční zaměstnavatelé, pokud mají zaměstnance v pracovním poměru podle českého práva a splňují další podmínky programu Antivirus, a to i v případě, kdy nemají přiděleno české IČO.
 • Další prodloužení programu podléhá schválení vlády a odvíjí se od vývoje epidemiologické a hospodářské situace.

PRO ÚPLNOST:

ODVODY NA ZDRAVOTNÍM POJISTNÉM:

 • Povinnost hradit pojistné zaměstnavatelům odpuštěna dle nám dostupných informací nebyla;
 • Ve stanovených termínech musí podávat také přehledy o platbě pojistného;
 • Bude-li však zaměstnavatel v prodlení s platbou pojistného v období od počátku března do konce srpna 2020, nebudou mu za toto období vyměřovány penále. Penále se začínají počítat až od 22. září 2020.
 • Více informací např. ZDE a ZDE.

ODVODY NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:

 • Snížení penále za pozdní odvod na sociálním pojištění - Firmy si mohou odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec 2020) do 20. října a z později odvedeného pojistného hradit penále jen z 20% jeho obvyklé výše.

  • Odklad se snížením penále by se týká pouze plateb pojistného za zaměstnavatele (24,8%), pojistné za zaměstnance (6,5 % mezd) se i nadále odvádí.
  • V případě, že firmy využijí tuto možnost, nebudou vedeny jako dlužníci.
  • Případný pozdní odvod pojistného za zaměstnavatele by neměl mít negativní dopad na zapojení do programu Antivirus.
  • Podmínkou pro snížení penále je ale včasný odvod pojistného za zaměstnance (6,5% z mezd).
  • Novela současně zavádí povinnost podávat přehledy výlučně v elektronické podobě pro všechny zaměstnavatele (až na specifické výjimky, např. technické obtíže s podáním přehledu elektronickou formou), a bezhotovostní úhrady pojistného.
  • Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.

PROJEKT OUTPLACEMENT

 • Od 1. června 2020 do 30. června 2022 je Úřadem práce ČR realizován nový národní projekt „Outplacement“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
 • Podstatou projektu je poskytnutí pomoci zaměstnancům podniků, které procházejí strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni propouštět své zaměstnance.
 • Mezi zaměstnance, kteří mohou do projektu vstoupit, patří např.

  • Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo jsou ve výpovědní lhůtě, a zároveň se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání na Úřadu práce ČR,
  • Zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
 • Zájemci o zaměstnání a zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít různých aktivit, jako je např. monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků, zprostředkování zaměstnání či rekvalifikace a vzdělávací aktivity.
 • Projekt je realizován v rámci celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

OSTATNÍ

 • Náklady na práci homeoffice – které zaměstnanci prokazatelně vynaložili (účtenky za například připojení k internetu, zakoupení vybavení), je možné poskytnout nezdaněnou náhradu mzdy.
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Opatření MPSV zajistí pracovníkům platebně neschopného zaměstnavatele uspokojení mzdových nároků ze strany ÚP ČR, a to za stejných podmínek, jaké byly před účinností lex covid justice (která zakotvuje nemožnost přihlédnout k věřitelskému insolvenčnímu nároku). Díky této změně budou mít pracovníci možnost získat alespoň částečně mzdové nároky jednoduchou, rychlou a srozumitelnou formou ze strany ÚP ČR, a to i v současné složité situaci způsobené epidemií koronaviru. Uvedené již vyšlo ve Sbírce zákonů.

CO SE CHYSTÁ?

PROGRAM KURZARBEIT

 • Jedná se o opatření, které stejně jako program Antivirus, má za cíl zachovat pracovní místa během přechodného období.
 • Podmínky programu jsou následující:

  • Rozsah překážek v práci bude v průměru 20 – 80 % pracovní doby zaměstnance.
  • Podpora se bude týkat pouze stálých zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce. Současně tito zaměstnanci musí mít smlouvu na dobu neurčitou.
  • Zaměstnanci by po dobu, kdy nepracují obdrželi podporu ve výši 70 % svého předcházejícího průměrného výdělku.
  • Maximální výše podpory bude na úrovni průměrné mzdy (za 1. – 3. čtvrtletí).
  • Podporu bude možné čerpat pouze po dobu maximálně 12 měsíců.
 • Plánované spuštění programu je nejpozději od 1. 4. 2021. Vzhledem k tomu, že neprobíhá schvalování v režimu legislativní nouze, je možné, že program do této lhůty nebude schválen.
 • Aktuální legislativní stav můžete sledovat ZDE.