Zpět
|Covid

MZDY A ZAMĚSTNANCI

PROGRAM „ANTIVIRUS“

 • Režim A a B programu Antivirus

  • Program byl dle očekávání zahájen 6. 4. 2020 ve 12 hodin a žádost lze vyplňovat ZDE
  • Program byl prodloužen do 31. října 2020.
  • MPSV na svých webových stránkách uveřejnila videa, jak vyplnit obě části žádosti ZDE
  • Cílem je ochrana pracovních míst, kompenzace vyplacených prostředků bude mít na starosti Úřad práce ČR. Program je určen pro zaměstnavatele, u kterých došlo v důsledku nákazy COVID-19 k překážkám v práci, ať už na straně zaměstnance (nařízená karanténa) či zaměstnavatele (uzavření provozovnu v důsledku nařízení vlády). Tato skutečnost musí být prokázána.
  • Pro přiznání nároku na podporu je potřeba splnit několik podmínek, jednou z nich striktní dodržování zákoníku práce (více v odkazu dole).
  • Kompenzace jsou ve dvou režimech:
  • Režim A

   • Nařízení karantény zaměstnanců – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
   • Povinné uzavření provozu zaměstnavatele na základě krizového opatření – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 100 %;
   • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39 000 Kč.
  • Režim B

   • Uzavření provozu v důsledku karantény nebo péče o dítě u 30 % zaměstnanců – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 100 % průměrného výdělku;
   • Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 80 % průměrného výdělku;
   • Omezení poptávky – náhrada mzdy pro zaměstnance ve výši 60 % průměrného výdělku;
   • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29 000 Kč.
  • Další informace jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: ZDE.
 • Upozorňujeme na průběžně prováděné aktualizace manuálu prováděné ze strany MPSV. V poslední aktualizaci se mimo jiné objevily i informace, že na příspěvek z programu Antivirus právo i zahraniční zaměstnavatelé, pokud mají zaměstnance v pracovním poměru podle českého práva a splňují další podmínky programu Antivirus, a to i v případě, kdy nemají přiděleno české IČO.
 • Vláda na svém zasedání dne 25.5. schválila prodloužení režimu B do 31.8.2020.
 • Prodloužení režimu A do 31. 8. 2020 bylo schváleno na zasedání Vlády dne 8. 6. 2020.
 • Další prodloužení programu podléhá schválení vlády a odvíjí se od vývoje epidemiologické a hospodářské situace.
 • Režim C programu Antivirus

  • Formou zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
  • Prominutí placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se týká pojistného placeného zaměstnavateli za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
  • Pro prominutí budou zaměstnavatelé povinni splnit dvě základní podmínky:
  • Zaměstnavatelé zaměstnávají v pracovním poměru maximálně 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  • Zaměstnavatel nepropustil více jak 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % úhrnu vyměřovacích základů ve srovnání s březnem 2020.
  • Zároveň také musel zaměstnavatel odvádět pojistné ve stanovené lhůtě a výši dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, které jsou povinni hradit jeho zaměstnanci, a za příslušný kalendářní měsíc nesměl čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B.
  • Aktuální znění zákona naleznete ZDE
  • Podrobnější informace k tomuto režimu ZDE, ZDE a ZDE.

OŠETŘOVNÉ PRO ZAMĚSTNANCE

 • Pro zaměstnance bude ošetřovné propláceno i po zákonem stanovených 9-ti dnech, a to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Na ošetřovné budou mít nově nárok rodiče dětí do 13-ti let po celou dobu uzavření škol. Při jeho čerpání se budou moci vystřídat oba rodiče. Ošetřovné bylo navýšeno z 60 % denního vyměřovacího základu na 80 % a to od 1. dubna do 30. června 2020.
 • Dále je schváleno ošetřovné pro pojištěné osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo činnosti (podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla péče, nebo v únoru 2020); nárok vznikne zpětně od 11. březnem 2020 (tj. od vyhlášení nouzového stavu). Ošetřovné do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), a od 1. dubna ve výši 80 % DVZ).

PRO ÚPLNOST:

ODVODY NA ZDRAVOTNÍM POJISTNÉM:

 • Povinnost hradit pojistné zaměstnavatelům odpuštěna dle nám dostupných informací nebyla;
 • Ve stanovených termínech musí podávat také přehledy o platbě pojistného;
 • Bude-li však zaměstnavatel v prodlení s platbou pojistného v období od počátku března do konce srpna 2020, nebudou mu za toto období vyměřovány penále. Penále se začínají počítat až od 22. září 2020.
 • Více informací např. ZDE a ZDE

ODVODY NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:

 • Snížení penále za pozdní odvod na sociálním pojištění - Firmy si mohou odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec 2020) do 20. října a z později odvedeného pojistného hradit penále jen z 20% jeho obvyklé výše.

  • Odklad se snížením penále by se týká pouze plateb pojistného za zaměstnavatele (24,8%), pojistné za zaměstnance (6,5 % mezd) se i nadále odvádí.
  • V případě, že firmy využijí tuto možnost, nebudou vedeny jako dlužníci.
  • Případný pozdní odvod pojistného za zaměstnavatele by neměl mít negativní dopad na zapojení do programu Antivirus.
  • Podmínkou pro snížení penále je ale včasný odvod pojistného za zaměstnance (6,5% z mezd).
  • Novela současně zavádí povinnost podávat přehledy výlučně v elektronické podobě pro všechny zaměstnavatele (až na specifické výjimky, např. technické obtíže s podáním přehledu elektronickou formou), a bezhotovostní úhrady pojistného.
  • Původně mělo s účinností od 1. 9. 2020 dojít ke změně lhůty, ve které měl zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné správě sociálního zabezpečení (původně 8 kalendářních dnů; od 1. 9. 2020 by však musel zaměstnavatel učinit tyto kroky nejpozději v následující pracovní den). Poslanecká sněmovna však dne 29. 5. 2020 schválila pozměňovací návrh, který vrací zpět lhůtu 8 kalendářních dnů.
  • Související zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů naleznete ZDE.

PROJEKT OUTPLACEMENT

 • Od 1. června 2020 do 30. června 2022 je Úřadem práce ČR realizován nový národní projekt „Outplacement“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
 • Podstatou projektu je poskytnutí pomoci zaměstnancům podniků, které procházejí strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni propouštět své zaměstnance.
 • Mezi zaměstnance, kteří mohou do projektu vstoupit, patří např.

  • Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo jsou ve výpovědní lhůtě, a zároveň se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání na Úřadu práce ČR,
  • Zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
 • Zájemci o zaměstnání a zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít různých aktivit, jako je např. monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků, zprostředkování zaměstnání či rekvalifikace a vzdělávací aktivity.
 • Projekt je realizován v rámci celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

CO SE CHYSTÁ?

 • Zvýšení ošetřovného na 80 % DVZ za období od 11. 3. do 31.3. Návrh aktuálně čeká na projednání poslaneckou sněmovnou. Aktuální legislativní stav ZDE.