Zpět
|Blog

Je možno snížit penále vzniklé na základě daňové kontroly?

V minulém příspěvku jsme Vám nastínili možnost, jak snížit úrok z prodlení. V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na možnosti a podmínky pro snížení penále, které vzniká ze zákona po uzavření daňové kontroly, skončila-li nálezem.

Penále samo o sobě vzniká z částky doměřené daně, a to ve výši 20% (je-li daň zvyšována nebo snižován daňový odpočet), nebo 1 % (je-li snižována daňová ztráta).

Správce daně může prominout až 75% penále.

První podmínkou prominutí je úhrada daně, v důsledku jejíhož doměření penále vzniklo. Druhou podmínkou je, pokud žádáte o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, úhrada správního poplatku, který aktuálně činí 1000 Kč. Dále správce daně, stejně jako je tomu u promíjení úroku z prodlení, zjišťuje, zda daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních třech letech neporušili závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Co se rozumí „závažným porušením daňových nebo účetních předpisů“ je definováno v pokynu finanční správy č. D-47. Může to být například skutečnost, že je daná osoba z pohledu DPH nespolehlivým plátcem nebo osobou, případně byla této osobě pravomocně uložena pokuta podle zákona o účetnictví.

V poslední fázi správce daně hodnotí, jakou měrou s ním daňový subjekt při vedení kontroly spolupracoval. Míra „nespolupráce“ při daňové kontrole tak může maximální částku pro prominutí snížit ještě o 20 % - 100 %.

Na podání žádosti jako takové není předepsán žádný formulář – záleží tedy na daňovém subjektu, jak se s jejím sestavením vypořádá. Pamatujte, že žádost lze podat do tří měsíců po nabytí právní moci platebního výměru, kterým byla kontrola zakončena.