Zpět
|Blog

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z prodlení dle občanského zákoníku, tj. nyní 8,5% p.a.

Do 31. 12. 2020 daňový řád stanovil, že výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14% a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí

Uvedená sankce vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby. V případě vyšších doměrků na základě kontrol za historická období pak často dochází ke vzniku poměrně citelných částek, které je daňový subjekt správci daně povinen uhradit. Zcela logicky pak může vyvstat otázka, zda neexistují cesty k jeho snížení.

Jednou z takových cest je snížení úroku na základě žádosti o prominutí. Základními předpoklady pro zahájení řízení ve věci prominutí je:

  1. úhrada správního poplatku, který momentálně pro případy, kdy je žádáno o prominutí úroku vyššího než 3 000 Kč, tisíc korun; a
  2. úhrada daně, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

Docílit snížení úroku pak lze ještě prostřednictvím žádosti o posečkání úhrady daně, kdy po dobu posečkání vzniká úrok pouze v poloviční výši. Nadto lze i u úroku z posečkané částky žádat o prominutí.

Více informací o daňových kontrolách naleznete na našem novém webu danovekontroly.cz