Zpět
|Blog

Přijímáte služby ze zahraničí? Dejte si pozor na následující daňová úskalí

Daňová úskalí při příjmu služeb ze zahraničí

V článku se seznámíte s hlavními daňovými povinnostmi při pořízení služeb ze zahraničí. Zjistíte, jaký je rozdíl z pohledu DPH mezi osobou identifikovanou k dani a plátcem DPH, že uznatelnost nákladů musíte doložit, a také co Vás čeká v případě, pokud obchodujte s daňovým nerezidentem.

Příjemcem služby ze zahraničí se stanete snadno: stačí například spustit reklamní kampaně na Googlu nebo Facebooku. Tímto krokem Vám však vzniká několik daňových povinností – a to jak v oblasti nepřímých, tak přímých daní. Co byste neměli podcenit?

JAKO NEPLÁTCE DPH SE AUTOMATICKY STANETE OSOBOU IDENTIFIKOVANOU K DANI

Jakmile přijmete službu ze zahraničí – Evropské unie, ale také z třetích zemí (například USA)– máte povinnost odvést související DPH v zemi spotřeby. Výjimkou jsou služby osvobozené od daně (například finanční služby a jejich prostředkování). Ve chvíli, kdy je místem plnění Česká republika a vy nejste plátcem DPH, máte povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k dani, a to do 15 dní ode dne přijetí služby. Identifikovanou osobou se stáváte již ode dne přijetí služby.

Ve chvíli, kdy se stanete osobou identifikovanou k dani, máte povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Jakožto identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočet DPH. Z toho důvodu se v mnohých případech vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH. Ne vždy je však výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH nebo tuto registraci nepovolí správce daně. Proto se nejprve poraďte s daňovými poradci, kteří doporučí, jak ve Vašem případě postupovat co nejlépe.

JAKO PLÁTCE DPH MÁTE V MNOHÝCH PŘÍPADECH NÁROK NA ODPOČET DPH

Jako plátci DPH zaznamenáte přijatou službu do pravidelného přiznání k DPH a zároveň tato plnění uvedete i do kontrolního hlášení.

Přiznání k DPH

Aby platil princip daňové neutrality, od DPH na výstupu můžete odečíst úhrn DPH na vstupu – čili DPH, kterou již zaplatili Vaši dodavatelé – a uplatnit tak odpočet DPH při splnění souvisejících podmínek. Obdobně při přijetí služby ze zahraničí musíte odvést související DPH, ale jako plátce DPH si tuto DPH můžete nárokovat zpět při splnění podmínek. Odpočet může být v plné výši nebo částečný.

JAK JE TO S DANÍ Z PŘÍJMŮ A DAŇOVOU UZNATELNOSTÍ NÁKLADŮ

Přijatou službu je samozřejmě třeba zaznamenat také v účetnictví a jeho prostřednictvím vstoupí také do kalkulace DPPO. Ne všechny výdaje za přijaté služby jsou ale zároveň daňově uznatelnými náklady. Aby byla služba daňově uznatelná, musíte prokázat, že náklad skutečně vznikl a došlo k uskutečnění služby. Finanční úřad tak může žádat doložení faktického poskytnutí služeb – to platí především u poradenských služeb, konzultací atd.

JAKÉ SITUACE MOHOU NASTAT, KDYŽ JE DODAVATELEM DAŇOVÝ NEREZIDENT?

Ve chvíli, kdy obchodujete s daňovým nerezidentem na území České republiky a služby jsou dlouhodobějšího rázu, vzniká Vašemu dodavateli stálá provozovna. V takové chvíli máte oznamovací povinnost a měli byste neprodleně informovat správce daně o uzavření takovéto smlouvy.

V případech přeshraničních obchodů s daňovými nerezidenty může stát přistoupit také k zajištění daně. Stává se to ve chvílích, kdy hrozí, že daň z příjmů by byla odvedena v nesprávné výši, vůbec nebo by byla špatně vymahatelná. Velice zjednodušeně se dá říct, že dodavateli vyplatíte částku sraženou o daň, kterou za něj odvedete českému finančnímu úřadu.

OBCHODNÍ MODEL PROMYSLETE DOPŘEDU: VYHNETE SE PŘÍPADNÝM SANKCÍM

Problematika služeb přijatých ze zahraničí je poměrně složitá a zanedbání některé z povinností se sebou nese riziko vysokých sankcí a zvýšenou administrativní zátěž v podobě komunikace s úřady a podávání opravných přiznání. Proto se vyplatí nastavit obchodní model již dopředu, daňově efektivně, aby Vás následně nečekala žádná nepříjemná překvapení. Článek poskytuje přehled některých základních povinností, pro řešení konkrétních situací však prostudujte zákony nebo se obraťte na profesionály.