Zpět
|Blog

Co je a jak se platí nemovitostní daň?

Daň z nemovitých věcí

Nemovitostní daně1 patří mezi nejméně významné daně, alespoň co se týče podílu na daňových příjmech státního rozpočtu2 , kdy jejich podíl v roce 2019 činil přibližně 1,34 %3. V následujícím článku se dozvíte, co je předmětem nemovitostní daně, kdo ji platí, do kdy se podává daňové přiznání, komu a jakým způsobem ji lze zaplatit.

Nemovitá věc může být velmi výhodnou investicí do života. Hodnota nemovité věci není tak náchylná k výkyvům, jak to bývá například u akcií. Představa o vlastnictví nemovité věci s tím, že ji můžete kdykoliv a jakkoliv měnit dle svých přání, je také lákavá. Vlastnit nemovitou věc však přináší několik úskalí a povinností, kterým se vlastník nemůže vyhnout a jednou z nich je platit nemovitostní daň.

Nemovitostní daň v České republice

V České republice se v současné době mezi nemovitostní daně řadí daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí lze poté roztřídit na:

  • daň z pozemků
  • daň ze staveb a jednotek

1Zahrnuta daň z nemovitých věcí i daň z nabytí nemovitých věcí.

2Mezi daňové příjmy státního rozpočtu byly zahrnuty i příjmy na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.

3Údaje byly převzaty z tiskové zprávy MFČR ze dne 3. 1. 2020, viz. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026.

Daň z nemovitých věcí

Předmět daně z nemovitých věcí

Dani z pozemků podléhají pozemky, které jsou na území České republiky a jsou evidované v katastru nemovitostí. Finanční správa ČR tedy nemůže vybírat daň z pozemku, který je umístěný u našich slovenských sousedů.

Dani ze staveb a jednotek podléhají takové stavby a jednotky, které se nachází na území České republiky a jsou buď dokončené nebo užívané.

Kdo platí daň z nemovitých věcí?

V drtivé většině případů poplatníkem daně bude vlastník nemovité věci. V ostatních, méně častých případech, jím může být svěřenský nebo podílový fond, nebo například stavebník, který má na pozemku právo stavby.

Zajímavá situace nastává, kdy nemovitou věc vlastní více lidí, tedy nemovitá věc je ve spoluvlastnictví. Zákon o dani z nemovitých věcí dovoluje, aby daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podal jeden ze spoluvlastníků za celou nemovitou věc. Poté je považován za společného zástupce a ostatní již nemusí podávat přiznání za své spoluvlastnické podíly. Podá-li však jeden ze spoluvlastníků daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci jsou poté povinni podat přiznání za své podíly samostatně.

Kam a do kdy se podává daňové přiznání u daně z nemovitých věcí?

Místně příslušným finančním úřadem bude ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Tedy daňové přiznání za pozemek v Praze 3 se bude podávat na Finanční úřad pro hlavní město Praha, územní pracoviště pro Prahu 3. Jeden poplatník tak může podávat více přiznání, pokud vlastní nemovité věci ve více oblastech.

Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna za příslušné zdaňovací období, tedy přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 se podává do 31. ledna 2021.

Nedochází-li ke změnám, které by ovlivnily výši daně, např. nabytí či pozbytí nemovitých věcí, změna užívání, změna místních koeficientů, přiznání se již znova nepodává a finanční úřad zasílá poplatníkům informaci o výši daně z nemovitých věcí s platebními instrukcemi.

Jak lze zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň lze zaplatit několika způsoby, a to:

  • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu,
  • daňovou složenkou (to lze jen u fyzických osob) nebo běžnou složenkou,
  • hotově na pokladně finančního úřadu nebo
  • prostřednictvím SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).

Daň se hradí finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Tedy daň za pozemek v Jihlavě se bude hradit na účet finančního úřadu pro Kraj Vysočina.

Daň se platí buď jednorázově nebo ve dvou splátkách. Jestliže výše daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek je do 5 000,- Kč včetně, daň je splatná k 31. květnu. V opačném případě je daň splatná ve dvou splátkách, a to k 31. květnu a k 30. listopadu. Poplatník se však může rozhodnout celou daň uhradit k 31. květnu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V současné době se projednává návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh byl v květnu 2020 rozeslán poslancům jako sněmovní tisk č. 866/0. Po vrácení návrhu Senátem do Poslanecké sněmovny v srpnu 2020 se stále očekává, že daň bude zrušena.

Dle přechodných ustanovení návrhu nabyvatelé nemovitých věcí budou muset daň přiznat a zaplatit, jestliže byl vklad nemovité věci do katastru nemovitostí proveden do 30. listopadu 2019. Byl-li vklad proveden v prosinci 2019 a později, na nabyté nemovité věci se daň již vztahovat nebude.

Pokud nabyvatel nemovité věci, u něhož byl vklad do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později, daň již zaplatil, bude oprávněn si zažádat o vrácení daně. Více o dani z nabytí nemovitých věcí zde v sekci „Co se chystá“.

Zapomenuté daně

Na nemovitostní daně v České republice se trochu zapomíná. Jednak, jak již bylo zmíněno, nejsou z hlediska státního rozpočtu nikterak významné a jednak nejsou ani příliš medializované. Přesto jsou neodmyslitelnou součástí českého daňového systému, neboť jsou vybírány na území České republiky již od 12. století.

V případě nejasností doporučujeme prostudovat příslušný zákon nebo se obrátit na profesionály.